Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 329 | 32-45

Article title

Likwidacja majątku dłużnika (przedsiębiorstwa) jako propozycja układowa w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Authors

Content

Title variants

EN
Liquidation of a debtor assets as an arrangement proposal in restructuring proceedings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poprzez wprowadzenie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ustawodawca zdecydował się na powrotne normatywne i proceduralne rozdzielenie postępowań związanych z niewypłacalnością dłużnika. Niemniej jednak w ramach przepisów Prawa restrukturyzacyjnego ustawodawca zdecydował się na pozostawienie instytucji nawiązujących do postępowania upadłościowego. Jedną z takich instytucji jest układ likwidacyjny, który występowała na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Obecna regulacja układu likwidacyjnego ma bardziej szczątkowy zakres w porównaniu z przepisami Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach niniejszego artykułu analizie poddaną zasadniczo kwestie związane z problematyką sposobów likwidacji majątku dłużnika, jak również zakresu sukcesji przy nabyciu przedsiębiorstwa na podstawie układu likwidacyjnego.
EN
By introducing the Restructuring Law Act of 15 May 2015 the legislature decided to return to normative and procedural separation of proceedings related to the insolvency of the debtor. However, in the framework of the Restructuring Law some institutions referring to the bankruptcy proceedings have remained. One such institution is a liquidation arrangement. The current legal regulation of liquidation arrangement seems to be more fragmentary in comparison with the provisions of the Bankruptcy and Rehabilitation Law. This article comprises essentially issues of ways related to liquidation of the debtor assets as well as the scope of succession on the acquisition of the company on the basis of the liquidation arrangement.

Year

Volume

329

Pages

32-45

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń

References

 • Adamus R. (2011), Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Adamus R. (2015), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Allerhand M. (1999), Prawo Upadłościowe. Komentarz, orzecznictwo, Wydawnictwo Sto, Bielsko-Biała.
 • Buber O. (1936), Polskie prawo upadłościowe, Wydawnictwo Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych, Warszawa.
 • Czajka D. (2002), Układ w prawie układowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników. Polskich, Warszawa.
 • Czarnik Z. (2009), Glosa do uchwały NSA z 15.10.2008 r., II GPS 5/08, OSP 2009/2/17.
 • Gawlas W., Jonsik W. (1935), Prawo upadłościowe. Komentarz, W. Wilak, Poznań.
 • Gniewek E., Machnikowski P., red. (2013), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grzybowski S. (1985), Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa.
 • Gurgul S. (2002), Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gurgul S. (2007), Układ w postępowaniu upadłościowym, "Monitor Prawniczy", nr 2, s. 75.
 • Gurgul S. (2013), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kodeks cywilny, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.
 • Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.
 • Kosikowski C. (2004), Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, "PiP", nr 10, s. 13.
 • Norek E. (2008), Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa.
 • Norek E. (2011), Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa.
 • Piasecki K. (2004), Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pietrzak I. (2005), Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa za długi upadłego, "Prawo Spółek", nr 2, s. 36.
 • Radwański Z. (2004), Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Safjan M., red. (2012), System Prawa Prywatnego, T. 1: Prawo cywilne - część ogólna, Instytut Nauk Prawnych PAN, C.H. Beck, Warszawa.
 • Skowrońska-Bocian E. (2013), Kodeks cywilny, T. 1: Komentarz do art. 1-44910, C.H. Beck, Warszawa.
 • Świeboda Z. (1996), Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Świeboda Z. (2006), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa.
 • Uchwała NSA z 15 października 2008 r., II GPS 5/08, OSP 2009/2/17.
 • Uchwała SN z 25 czerwca 2008 r. Sygn. III CZP 45/08.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do wyroku NSA z 6 lutego 1995 r., II SA 1835/93, ONSA 1996/ 1/36.
 • Witosz A. (2003a), Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych, "Prawo Spółek", nr 11, s. 2.
 • Witosz A. (2003b), Restrukturyzacja spółek handlowych a upadłość z możliwością zawarcia układu, "Prawo Spółek", nr 12, s. 26.
 • Witosz A. (2008), Spółka w upadłości układowej, LexisNexis, Warszawa.
 • Witosz A., red. (2012), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Witosz A.J., Witosz A., Torbus A., red. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K. (2002), Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa.
 • Wyrok NSA z 20 lutego 2007 r., II OSK 350/06, LEX nr 344615.
 • Zedler F., Jakubecki A. (2011), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zimmermann P. (2012), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zimmermann P. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4b78f985-4017-4c4a-bea4-637d745e399c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.