Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 70-81

Article title

Sektor rolno-spożywczy Chin w świetle liberalizacji światowego handlu rolnego – wyniki symulacji w warunkach równowagi ogólnej

Authors

Content

Title variants

EN
China’s agri-food sector in the context of world agricultural trade liberalization – simulation’s results under general equilibrium conditions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono stan i możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej, produkcji, popytu i cen w sektorze rolno-spożywczym Chin w warunkach implementacji nowego porozumienia rolnego wynegocjowanego pod auspicjami WTO. Analizę ex ante wykonano przy wykorzystaniu matematycznego modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP), a projekcje przeprowadzono w dwóch wariantach symulacyjnych różniących się zakresem liberalizacji handlu rolnego. Rezultaty analizy dowiodły, że nasilenie tendencji zmierzających do uwolnienia światowego handlu rolnego może spowodować między innymi wzrost wartości eksportu i importu większości produktów rolno-spożywczych w Chinach oraz wzrost popytu i spadek cen na te towary.
EN
The article presents the state and possible scenarios for the development of trade, production, demand and prices in the agri-food sector in China in terms of implementation of the new agricultural agreement negotiated under the auspices of the WTO. An ex-ante analysis was carried out with the use of mathematical model of general equilibrium Global Trade Analysis Project (GTAP). The projections were made in two variants differing the scope of liberalization of agricultural trade. The results of the analysis showed that the intensification of the trend leading to the liberalization of agricultural trade may provoke, inter alia, an increase in the value of exports and imports of most agri-food products in China and a growth in demand and fall in prices for these goods as well.

Year

Volume

319

Pages

70-81

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

References

 • European Commission (2015), Agri-Food Trade in 2014: EU-US Interaction Strengthened, http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2015-1_en.pdf (dostęp: 14.06.2015).
 • FAMMU/FAPA (2014a), Mleko i produkty mleczarskie. Raport Sygnalny, Warszawa.
 • FAMMU/FAPA (2014b), Światowy Rynek Cukru. Opracowanie Sygnalne, Warszawa.
 • FAO-OECD (2013), Agricultural Outlook 2013-2022, OECD Publishing, Paris.
 • FAOSTAT (2016), http://faostat3.fao.org/home/E (dostęp: 20.08.2016).
 • Fresh Plaza (2013), China Produces Half of Worldwide Vegetables and 30% of Fruit, http://www.freshplaza.com/article/114950/China-produces-half-of-worldwide-vegetables-and-30-procent-of-fruit (dostęp: 14.06.2015).
 • Gadomski J., Owsiński J. (2008), Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Założenia i wstępne analizy [w:] A. Kowalski, M. Wigier (red.), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, seria: Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej: program wieloletni 2005-2009, nr 101, IERiGŻ, Warszawa.
 • GHI (2012), GAP report. Measuring Global Agricultural Productivity, Global Harvest Initiative.
 • Ghose B. (2014), Food Security and Food Self-Sufficiency in China: From Past to 2050, „Food and Energy Security”, Vol. 3, Issue 2, s. 86-95.
 • Hawksworth J., Cookson G. (2013), The World in 2050. Beyond the BRICs: A Broader Look at Emerging Market Growth Prospects, PriceWaterHouseCoopers’ Report, PricewaterhouseCoopers LLP, https://www.pwc.com/im/en/publications/assets/pwc_world_in_2050_report_january_2013.pdf (dostęp: 7.07.2016).
 • Hertel T., red. (1997), Global Trade Analysis. Modeling and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kita K. (2014), Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Orłowski W. (2000), Koszty i korzyści członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa.
 • Pawlak K. (2013), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak K., Poczta W. (2011), Międzynarodowy Handel Rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Ritzer G. (1983), The McDonaldization of Society, „Journal of American Culture”, Vol. 6.
 • UNCTADStat (2016), http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx (dostęp: 10.04.2016).
 • World Bank Database (2016), http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS (dostęp: 23.07.2016).
 • WTO (2008), Revised Draft Modalities for Agriculture, TN/AG/W/4/Rev.4, 6 December.
 • WTO Statistic Database 2016, http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=CN (dostęp: 30.08.2016).
 • Zhang J. (2011), China’s Success in Increasing Per Capita Food Production, „Journal of Experimental Botany”, Vol. 62, No. 11, s. 3707-3711.
 • Zhang W., Wang Q. (2003), Changes in China’s Urban Food Consumption and Implications for Trade, Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting Montreal, Canada, July 27-30, 2003, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21986/1/sp03zh05.pdf (dostęp: 21.04.2015).
 • Zhou Z., Hongbo L., Cao L. (2014), Food Consumption in China: The Revolution Continues, Edward Elgar Publishing, UK.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4bc7a6da-1fab-4422-b333-1320b6bdfcc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.