Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Ecologiae et Bioethicae

Other titles

ISSN

1733-1218

ISSN

2719-826X

DOI

10.21697/seb
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Czech, Słowacji i Federacji Rosyjskiej.
Since 2003, the journal “Studia Ecologiae et Bioethicae” has documented the specific character, scope and development trends of the research conducted at the Institute of Ecology and Bioethics at the Faculty of Christian Philosophy at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW), transformed in 2020 into the Centre for Ecology and Ecophilosophy. The goal of the journal is to provide a platform for the exchange of ideas, postulates, and experiences related to various manifestations of environmental crises. The journal draws on the main methodological assumption of the research conducted at the Centre for Ecology and Ecophilosophy, highlighting the need for parallel, and even complementary methodology, i.e. for adopting an empirical and humanistic approach to the contemporary ecological issues. A special example of the said complementarity is the research findings published in the journal from the area of biological and philosophical scientific domains, since, apart from manifesting the complementary character of biology and philosophy per se, they also imply the prospective involvement in that question of specialists from many other branches of science, e.g. anthropologists, political scientists, sociologists, psychologists, educators, lawyers, economists, and theologians. This specific profile of the journal provides grounds for the creative exchange of thoughts and experiences among representatives of various institutions and research centres both in Poland and abroad. Nevertheless, while remaining open to undertaking a dialogue with foreign centres, the journal is principally addressed to regional recipients and, consequently, aims at establishing cooperation with representatives of scientific institutions in Poland, Bulgaria, the Czech Republic, the Russian Federation, and Slovakia.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.