Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 271 | 232-242

Article title

Harmonizacja podatku akcyzowego w warunkach jednolitego rynku europejskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Harmonisation of excise tax in the context of single European market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Globalizacja gospodarki jest zjawiskiem istotnym dla tworzenia i kreowania polityki podatkowej poszczególnych państw. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują działania podejmowane na terenie państw europejskich, które ukierunkowane są na doskonalenie funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Jednym z elementów niezbędnych dla prawidłowego działania jednolitego rynku w Unii Europejskiej jest niwelowanie bądź ograniczanie barier podatkowych w procesie wymiany gospodarczej, nie tylko w ramach współpracy państw członkowskich, lecz także w ich relacjach gospodarczych z państwami trzecimi. Podatek akcyzowy (akcyza) obok podatku od wartości dodanej to podstawowy ciężar fiskalny objęty harmonizacją ze względu na rolę w handlu międzynarodowym. Celem artykułu jest prezentacja i ocena działań oraz stopnia harmonizacji podatku akcyzowego w Unii Europejskiej.
EN
Globalization of the economy is an important phenomenon for developing taxation policy of individual countries. Special attention in this regards should be paid to activities undertaken in European countries, aimed at improving operation of the Single European Market. One the elements required to provide correct operation of the single market in the European Union is eliminating or reducing tax barriers in the process of economic exchange, not only under cooperation between the member states, but also in their economic relations with third countries. Beside the value-added tax, the excise tax is a basic fiscal burden covered by harmonisation due to its specific role played in international trade. The objective of this paper is to present and evaluate the actions and the level of harmonisation of excise tax in the European Union.

Year

Volume

271

Pages

232-242

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych

References

 • Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C. (1998), Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cnossen S. (2005), Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Drivin, Oxford University Press, Oxford.
 • Dolata S. (2013), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów, Dz. U. WE L 316, s. 8.
 • Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy, Dz. Urz. WE L 316, s. 10.
 • Dyrektywa Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatku akcyzowego od olejów mineralnych, Dz. Urz. WE 316, s. 12.
 • Dyrektywa Rady 92/82 z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego od olejów mineralnych, Dz. Urz. EWG nr L 316, s. 19.
 • Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych, Dz. Urz. WE L 316, s. 21.
 • Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r., w sprawie zbliżenia stawek podatku dla alkoholu i napojów alkoholowych, Dz. U. UE L 316, s. 29.
 • Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych, Dz. U. UE L 291, s. 40.
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, Dz. U. UE L 283, s. 51.
 • Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz. Urz. UE L 9, s. 12.
 • Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych, Dz. Urz. UE L 176, s. 24.
 • Dzwonkowski H. (red.), (2013), Prawo podatkowe, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 • Hines J.R. Jr. (2007), Excise Taxes, University of Michigan and National Bureau of Economic Research, Michigan.
 • Jatzke H., (2012), Production, Holding and Movement of Excise Foods Under Duty Suspension within the European Union, World Customs Journal, No. 2.
 • Kałka M., Ksieniewicz U. (2013), Podatek akcyzowy. Leksykon 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 • Komisja Europejska, Excise Duty Tables. Part I Alcoholic Beverages, July 2015, (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/ alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf).
 • Lasiński-Sulecki K. (red.) (2014), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Liptak Z., Zawadzki M. (2012), EMCS (Excise Movement and Control System) - zagrożenie czy szansa? [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Warszawa.
 • Parulski S. (2010), Akcyza. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Matarewicz J. (2014), Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K. (2003), Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, Dz. Urz. UE 2009 L 197, s. 24.
 • Sowa B. (2014), Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. nr 37 (1/2014) Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326, s. 37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4ce567df-93cf-4960-b810-78ad0af70ebe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.