Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 253 | 55-67

Article title

Wycena należności a kształtowanie wyniku finansowego na przykładzie wybranych spółek z branży przemysłowej objętych WIG30

Content

Title variants

EN
The valuation of receivables and the shaping of the financial result for example of WIG30 companies in the industrial sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest problematyce wyceny należności rozpatrywanej w kontekście jej wykorzystania w procesie kształtowania wyniku finansowego. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wyceny należności jako instrumentu kształtującego wynik finansowy jednostki. Określone w ustawie o rachunkowości i MSSF zasady wyceny należności stwarzają jednostkom możliwości kształtowania wyniku finansowego. Dotyczy to głównie wyceny bilansowej należności i tworzenia odpisów aktualizujących. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza krytyczna literatury przedmiotu i regulacji rachunkowości oraz metodę analizy przypadków.
EN
The article deals with the issue of valuation of receivables in terms of the shaping of the financial result. The aim of the article is to present the possibility of using the valuation of receivables as instrument of accounting policy shaping the financial result. Set out in the Accounting Act and International Financial Reporting Standards principles of valuation of receivables create possibilities for use their as an instrument of its creation financial result. It is concerned mainly with balance sheet valuation and creation allowances for revaluation of receivables. The methods of critical analysis of literature, accounting standards and case study were used to prepare this article.

Year

Volume

253

Pages

55-67

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości

References

 • Bareja K. (2011), Wpływ zasad wyceny aktywów na wynik finansowy [w:] Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hołda A. (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2014), SKwP, Warszawa.
 • Piosik A., red. (2013), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2011), Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej [w:] J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2013), Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, nr 130, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 59 (115).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Wszelaki A. (2013), Należności i zobowiązania [w:] H. Buk (red.), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • [www 1] inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne (dostęp: 15.04.2014).
 • [www 2] www.gpw.pl/wig30 (dostęp: 15.04.2014).
 • [www 3] www.pgnig.pl/pgnig/ri/838/ (dostęp: 15.04.2014).
 • [www 4] www.raportroczny.orlen.pl/ (dostęp: 15.04.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4d4643b9-82ac-4081-9b1f-d39f156553a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.