Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 61-77

Article title

Wielopodmiotowa, wielopłaszczyznowa współpraca na rzecz rozwoju terytorium na przykładzie Porozumienia Sudeckiego

Content

Title variants

EN
Multi-level and multifaceted integration through territorial development as an example Sudety Partnership

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki kształtowania współpracy i działań integracyjnych o różnym stopniu złożoności między wieloma podmiotami. Przedmiotem przeprowadzonych badań była współpraca gmin i powiatów, będących sygnatariuszami Porozumienia Sudeckiego (łącznie 107 jednostek samorządu terytorialnego – JST). Celem artykułu jest analiza sieci współpracy na obszarze Porozumienia Sudeckiego z punktu widzenia rozwoju tego obszaru rozumianego jako „terytorium”. W postępowaniu badawczym zastosowano metodę opisową. Przeprowadzono przegląd dokumentów oraz wykorzystano wyniki badania ankietowego JST Porozumienia Sudeckiego, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pożytku publicznego, a także szkół wyższych, przeprowadzonego na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Sudety 2030. Analizowane dokumenty lub ich projekty dotyczą nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla lat 2021-2027, natomiast badanie ankietowe zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 r. Autorki zwracają szczególną uwagę na integrację i współpracę w ramach Porozumienia Sudeckiego, które charakteryzują się wielopodmiotowością i wielopłaszczyznowością oraz na dalszą potrzebę ich rozszerzenia w celu rozwoju terytorium.
EN
The article presents issue of shaping cooperation and integrative activities with a different level of complexity among many entities. The object of the study was the cooperation among municipalities and counties which are signatories of Sudety Partnership (107 entities of local governments in total). The aim of the research is to analyze networking in Sudety Partnership’s area in terms of development as a “territory”. Study procedure used a descriptive method. The documentary research was done and the results of survey which was conducted as a part of Sudeten Development Strategy 2030 on entities of local governments of Sudety Partnership, business environment institutions, public service organizations, and academic institutions were used. The analyzed documents or theirs projects regards to the new European Union Financial Framework 2021- 2027, although the survey was conducted in the first part of 2018. The authors pay particular attention to the integration and cooperation as a part of Sudety Partnership which are characterized as multi-level and multifaceted, as well as to further need of their extending in the aim of territorial development.

Year

Volume

385

Pages

61-77

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii i Finansów. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii i Finansów. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

References

 • Amin A. (1998), An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, Economic Geography Research Group Seminar “Institutions and Governance”, 3 July, Department of Geography UCL, London.
 • Bailly A. (1994), Territoire et territorialité [w:] J.P. Auray, A. Bailly, P.H. Derycke, J.M. Huriot (éd.), Encyclopédie d’Economie spatiale: Concepts – Comportements – Organisations, Economica, Paris.
 • Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, http://www.barkauk.org/wp-content/uploads/2010/10/raport-barca.pdf (dostęp: 12.09.2019).
 • Colletis G., Gilly J.P., Leroux I., Pecqueur B. (1999), Construction territoriale et dynamiques économiques, «Sciences de la Société», no. 48, s. 25-47.
 • Colletis-Wahl K. (1995), L’hypothèse des facteurs de concurrence spatiale, quels fondements?, «Revue d’Economie Régionale et Urbaine», no. 5, s. 803-824.
 • Deklaracja Sudecka w sprawie współpracy samorządów południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców (2017), Wleń.
 • Dupuy C., Gilly J.P. (1995), Les stratégies territoriales des grands groupes industriels [w:] A. Rallet, A. Torre (éd.), Economie industrielle et économie spatiale, Economica, Paris, s. 129-146.
 • Jewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lacour C. (1996), La tectonique des territoires: d’une métaphore à une théorisation [w:] B. Pecqueur (éd.), Dynamiques territoriales et mutations économiques, L’Harmattan, Paris, s. 25-47.
 • Markowski T. (2016), Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „MAZOWSZE Studia Regionalne”, nr 18, s. 111-119.
 • Nowakowska A. (2011), Regionalny wymiar procesów innowacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Pecqueur B. (2000), Le developpement local pour une economie des territoires, Syros, Paris.
 • Pietrzyk I. (2001), Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 13-23.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 2030, projekt, https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-11-506-plan_zagospodarowania_przestrzennego.html (dostęp: 10.12.2018).
 • Przygodzki Z. (2016), Kapitał terytorialny w rozwoju regionów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 319(2), s. 83-97.
 • Rallet A. (1999), L’economie de proximité, Communication INRA, Paris.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/0196 z dnia 29 maja 2018 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, projekt.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/0197 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, projekt.
 • Sokołowicz M.E. (2015), Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030 (2018), Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (2018), Uchwała Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
 • Szafranek E. (2015), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 32, s. 81-94.
 • Veltz P. (1996), Mondialisation, villes et territoires, L’economie d’Archipel, PUF, Paris.
 • Zakrzewska-Półtorak A. (2012), Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce, Uniwersytetu Ekonomiczny, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4d929a86-b343-4caf-b0ca-a1984042ac3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.