Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 280 | 82-93

Article title

Społeczności wirtualne i otwarte innowacje - perspektywa organizacji publicznych

Content

Title variants

EN
Virtual community and open innovations - perspective of public organisations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Otwarte innowacje czy crowdsourcing wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród badaczy. Jednakże większość publikacji dotyczy zastosowania tych modeli głównie w organizacjach komercyjnych, pomijana jest kwestia tych pojęć w kontekście organizacji publicznych. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka społeczności wirtualnych oraz identyfikacja ich roli w tworzeniu otwartych innowacji z organizacjach publicznych. By zrealizować cel pracy, dokonano analizy dwóch platform crowdsourcingowych, wykorzystywanych przez organizacje publiczne. Jak pokazują wyniki, organizacje publiczne coraz częściej sięgają po pomysły i wiedzę społeczności wirtualnych, głównie przy wykorzystaniu platform crowdsourcingowych. Punktem wyjścia w podjętych rozważaniach jest stwierdzenie, iż społeczności wirtualne posiadają potencjał tworzenia i wypracowania kreatywnych rozwiązań. Zrealizowane badania pozwoliły uszczegółowić dotychczasowy dorobek literaturowy w odniesieniu do znaczenia społeczności wirtualnych dla otwartych innowacji w kontekście organizacji publicznych.
EN
Open innovation or crowdsourcing are triggering more interest in the academic environment. However, majority of publications are related to application of those phenomena, mainly in commercial organizations, while the matter of those notions in the public organizations context is rather omitted. Purpose of the publication is to characterize virtual societies and identification of their role in development of open innovations in public organizations. For the article’s purpose, two crowdsourcing platforms used by public organizations were analyzed. As the results show, public organizations are increasingly more often reaching for ideas and knowledge presented by virtual communities, mainly in case of crowdsourcing platforms application. A starting point for the undertaken deliberations is a statement, that virtual communities have a potential to establish and develop creative solutions. The realized research allowed to specify the previous literature works in relations to the meaning of virtual communities for open innovation in the public organizations context.

Year

Volume

280

Pages

82-93

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Spraw Publicznych

References

 • Bugliarello G. (1997), Telecommunities: The Next Civilization, "The Futurist", Vol. 31, No. 5.
 • Chalmers D. (2013), Social Innovation: An Exploration of the Barriers Faced by Innovating Organizations in the Social Economy, "Local Economy", No. 28(1).
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Chesbrough H.W. (2006), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, "Academy of Management Perspectives", Vol. 20, No. 2.
 • Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J. (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 • Cothrel J., Williams R.L. (1999), On-Line Communities: Helping Them Form and Grow, Sloan Management Review", No. 41(1).
 • Dennis A.R., Pootheri S.K., Natarajan V.L. (1998), Lessons from the Early Adopters of Web Groupware, "Journal of Manaement Information Systems", Vol. 14, No. 4.
 • Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H.W. (2009), Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon, "R&D Management Journal", No. 39(4).
 • Figallo C. (1998), Social Engineering Web Style, http://www.salon.com/21st/books/ 1998/10/19books2.html (dostęp: 25.03.2016).
 • Hagel J., Armstrong A.G. (1997), Net Gain: Expanding Markets through Virtual Communities, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Hildreth P., Kimble C., Wright P. (1998), Computer-mediated Communications and International Communities of Practice [w:] Proceedings of Ethicomp 98, The 4th International Conference on Ethical Issues of Information Technology, Erasmus University, Rotterdam.
 • Kilsheimer J. (1997), Virtual communities; Cyberpals Keep in Touch Online, "The Arizona Republic", April 7.
 • Kimble C., Hildreth P., Wright P. (2001), Communities of Practice: Going Virtual [w:] Knowledge Management and Business Model Innovation, Idea Group Publishing, Hershey, London.
 • Matusiak B.K. (2011), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nelson J. (2009), The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities, https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality (dostęp: 25.03.2016).
 • Pańkowska M. (2007), Programy badań i rozwoju technologicznego jako środowisko powstawania społeczności wirtualnych [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2007, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Rheingold H. (2000), The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press, Cambridge.
 • Seltzer E., Mahmoudi D. (2013), Citizen Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing Challenges and Opportunities for Planning, "Journal of Planning Literature", No. 28(1).
 • Smith M. (1992), Voices from the Well: The Logic of the Virtual Common, www.researchgate.net/publication/42765126_Voices_from_the_WELL_The_Logic _of_the_Virtual_Commons (dostęp: 25.03.2016).
 • Storck J., Hill P.A. (2000), Managing Global Infrastructure: A Strategic Community Bulilds Strategic Capabilities, "Sloan Management Review", No. 41(2).
 • Wadhwa A., Koth S. (1999), A Note on Virtual Communities, http://faculty.washington.edu/ skotha/website/cases%20pdf/virtual_communities. PDF (dostęp: 25.03.2016).
 • [www 1] http://www.internetworldstats.com.
 • [www 2] http://export.invest.lubelskie.pl.
 • [www 3] http://dobrepomysly.lubelskie.pl.
 • [www 4] http://www.otwartawarszawa.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4e202b7f-c746-4d14-8efd-f0284b34e114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.