PL EN


2017 | 344 | 133-144
Article title

Wykorzystanie modelowania wielopoziomowego w analizie jakości życia

Content
Title variants
EN
An application of multilevel modelling in subjective well-being studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Modele wielopoziomowe umożliwiają jednoczesną analizę procesu na kilku poziomach agregacji danych. W związku z tym formułowane na ich podstawie wnioski mogą rozszerzać rozumienie natury relacji między czynnikami o charakterze mikro i mezo (lub makro) a zmienną wynikową. Celem badania jest zademonstrowanie możliwości wykorzystania modelowania wielopoziomowego w badaniach jakości życia. W badaniu skorzystano z ogólnodostępnych danych mikro, pochodzących z trzech fal badania (2010, 2012, 2014) Europejskiego Sondażu Społecznego. Uzyskane wyniki potwierdzają wnioski z dotychczasowych badań, wskazując, iż poziom subiektywnie deklarowanej satysfakcji życiowej determinowany jest profilem społeczno-ekonomicznym i demograficznym jednostki. Wykorzystanie modelowania wielopoziomowego pozwoliło stwierdzić, iż poziom zaufania do ludzi i władz, rozpatrywany na poziomie regionalnym, oddziałuje silniej na zmiany poziomu zadowolenia z życia niż zaufanie deklarowane na poziomie mikro.
EN
Multilevel models allow for the simultaneous analysis of process on the several levels of data aggregation. Therefore, the conclusions formulated on them can broaden the understanding of the nature of the relationship between micro and mezo (or macro) factors and the outcome variable. The aim of the study is to demonstrate the potential for multi-level modelling in the quality of life studies. In this study, we used publicly available micro data from three waves of the European Social Survey (2010, 2012, 2014). Our results confirm the conclusions of previous researches, indicating that the level of subjectively declared life satisfaction is determined by the socio-economic and demographic profile of the individual. An application of the multilevel models enables us to conclude that the level of trust in people and authorities at the regional level affects life satisfaction stronger than the trust expressed at the micro level.
Year
Volume
344
Pages
133-144
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Badań Operacyjnych
  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
References
  • Aslam A., Corrado L. (2012), The Geography of Well-being, “Journal of Economic Geography”, No. 12(3), s. 627-649.
  • Easterlin R.A. (1974), Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence [w:] P.A. David, M.W. Reder (eds.), Nations and Households in Economic Growth, Academic Press, New York, s. 89-125.
  • Lawless N.M., Lucas R.E. (2011), Predictors of Regional Well-being: A County Level Analysis, “Social Indicators Research”, Vol. 101, Iss. 3, s. 341-357.
  • Łaszkiewicz E. (2013), Sample Size and Structure for Multilevel Modelling: Monte Carlo Investigation for the Balanced Design, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Vol. XIV, No. 2, s. 19-28.
  • Łaszkiewicz E. (2016), Ekonometria Przestrzenna III. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa.
  • [www 1] http://www.europeansocialsurvey.org/ (dostęp: 3.05.2017).
  • [www 2] www.kep.uni.lodz.pl/EP3 (dostęp: 3.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4e4b6936-8e16-48ad-b2f9-5193d61e25cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.