Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 388 | 45-58

Article title

Logistyka informacji jako element wspierający innowacyjność w strategiach logistycznych produkcji i dystrybucji

Authors

Content

Title variants

EN
Logistics of information as an element in supporting innovation in logistics strategies of production and distribution

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głębokie zmiany w świadomości klientów, a także szybko rozwijająca się gospodarka wymuszają tworzenie nowych oraz innowacyjnych strategii logistycznych wspierających procesy produkcji i dystrybucji. Innowacyjne strategie produkcji i dystrybucji bazują w dużej mierze na nowoczesnych technologiach, systemach informatycznych, a także bardzo złożonej analizie dużej ilości danych z różnych źródeł. U podstaw rozwoju innowacyjnych strategii logistycznych wykorzystywanych w produkcji i dystrybucji leży logistyka informacji. To dzięki zasobowi informacji oraz logistyce tego zasobu możliwe jest kreowanie innowacyjnych systemów wspierających produkcję i dystrybucję, a także budowanie przewagi konkurencyjnej. W artykule poddano analizie wybrane strategie logistyczne wykorzystywane w produkcji i dystrybucji, a także zbadano wpływ logistyki informacji na ich funkcjonowanie. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia logistyki informacji w strategiach logistycznych wykorzystywanych w dystrybucji i produkcji, a także wpływu na ich funkcjonowanie. Ponadto podjęto próbę ustrukturyzowania pojęć związanych z logistyką informacji, zasobem informacji oraz danymi.
EN
Deep changes in customer awareness, as well as a fast-growing economy, forces the creation of new and innovative logistics strategies to support production and distribution processes. Innovative production and distribution strategies are based largely on modern technologies, information systems, as well as a very complex analysis of large amounts of data from various sources. The basis for the development of innovative logistic strategies used in production and distribution lies in information logistics, thanks to the information resources and the logistics of this resource, it is possible to create innovative systems supporting production and distribution, as well as building a competitive advantage. The article analyzed selected logistic strategies used in production and distribution, and also examined the impact of information logistics on their functioning. In addition, an attempt was made to structure concepts related to information logistics, information resources and data.

Year

Volume

388

Pages

45-58

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Logistyki

References

 • Berman C. (1991), Informacja i aspekty komunikacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4, s. 424-438.
 • Borgstrom B., Hertz S. (2011), Supply Chain Strategies: Changes in Customer Order-Based Production, “Journal of Business Logistics”, No. 32, Vol. 4, s. 361-373.
 • Bujak A., Zając P. (2011), O innowacyjności rozwiązań w obszarze logistyki, „Logistyka”, nr 6, s. 373-381.
 • Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chaberek M. (2011), Praktyczny wymiar teorii logistyki, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 10(10), s. 209-219.
 • Dziekański P. (2012), Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, s. 387-403.
 • Falkiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Gershenson J.K., Prasad G.J., Allamneni S. (1999), Modular Product Design: A Life-cycle View, “Transactions of the SDPS”, Vol. 3, No. 4, s. 39-59.
 • Griffin R.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • Hamel G., Breen B. (2006), Competing for Future, Harvard Business School Press.
 • Heracleous L. (1998), Better Than the Rest: Making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance, “Long Range Planning”, Vol. 31, No. 1, s. 154-158.
 • Kiełtyka L., red. (2001), Technologie informacji, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Informatyka w Zarządzaniu 2, Częstochowa.
 • Kruczek M., Przybylska E., Żebruski Z. (2015), Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 78, nr 1928, s. 221-233.
 • Laskowska-Rutkowska A. (2014), Logistyka, jej ewolucja i interdyscyplinarność – próba syntezy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 136, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 33-46.
 • Mikkola J.H., Skjott-Larsen T. (2004), Supply-chain Integration: Implications for Mass Customization, Modularization and Postponement Strategies, “Production Planning & Control”, Vol. 15, No. 4, s. 352-361.
 • Myszczyszyn J., Myszczyszyn W. (2003), Informacja – czwartym czynnikiem produkcji [w:] K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 133-143.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 • Prońko R. (2012), E-biznes – najważniejsze elementy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, s. 295-312.
 • Przybylska E. (2012), Wspomaganie działalności usługodawców logistycznych nowoczesnymi rozwiązaniami informacyjnymi [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations, 3rd ed, The Free Press, New York, London.
 • Router E. (2012), Industrie 4.0: Wenn Produkte und Maschinen sprechen lernen, GBI-Genios Verlag.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sopińska A. (2002), Informacja w zarządzaniu strategicznym. System informacji strategicznej – kluczowy czynnik sukcesu firmy, WSH, Radom.
 • Stanek S., Zadora P., Żytniewski M., Kowal R. (2012), Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Starr M.K. (2010), Modular Production − A 45-year-old Concept, “International Journal od Operations & Production Management”, Vol. 30, No. 1, s. 7-19.
 • Sułkowski Ł. (2012), Interdyscyplinarność logistyki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie Logistyczne”, K. Kolasińska-Morawska (red.), t. 13, z. 16/2012, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Szmelter A. (2013), Business Intelligence jako element systemu zaopatrzenia informacyjnego, „Roczniki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 12(12), s. 127-142.
 • Wassilew A.Z. (2001), Oszacowanie kryteriów niemierzalnych przy określaniu efektywności systemów informatycznych [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, J.K. Garbara, J.S. Nowak (red.), PTI Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Weiland D. (2017), The Role of Information in e-commerce, “Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics” (Modelling of Logistics Processes and Systems), Vol. 68, s. 103-115, DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.5326.
 • Wiener N. (1961), Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa.
 • Wierzbicki T., red. (1986), Informatyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Zhang Y., Wang Y., Wu L. (2012), Research on Demand-driven Leagile Supply Chain Operation Model: A Simulation Based on Any Logic in System Engineering, The 2nd Research on Demand-driven Leagile Supply Chain Operation International Conference on Complexity Science & Information Engineering, Systems Engineering Procedia, No. 3, s. 249-258.
 • [www 1] Słownik języka polskiego PWN [online], https://sjp.pwn.pl/sjp/ewolucja;2458173.html [dostęp: 17.04.2018].
 • [www 2] Słownik języka polskiego PWN [online], https://sjp.pwn.pl/slowniki/rewolucja.html [dostęp: 17.04.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4e9880e2-8fdb-4217-b5a2-a38ea15df8d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.