Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 269 | 112-125

Article title

Zmiany konkurencyjności wybranych krajów w kontekście postulatu reindustrializacji

Authors

Content

Title variants

EN
Selected countries’ competitiveness change in the context of reindustrialization postulate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie zmieniającej się roli sektora wytwórczego w gospodarkach wybranych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aby odnieść się do postulatu o konieczności reindustrializacji gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, przeprowadzono również analizę wybranych mierników poziomu konkurencyjności krajów. Artykuł składa się z trzech części, z których pierwsza poświęcona jest analizie zmian struktury PKB pod kątem roli przemysłu wytwórczego, druga – porównaniu strumieni napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a w trzeciej przeanalizowano wartości wskaźników międzynarodowej specjalizacji (TC) i ujawnionych korzyści komparatywnych (RCA) wybranych krajów dla towarów wysoko zaawansowanych technicznie oraz wyspecjalizowanych usług biznesowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ostatnich dwóch dekadach nastąpiła znaczna dezindustrializacja krajów wysoko rozwiniętych w porównaniu z szybko rozwijającymi się krajami azjatyckimi i BRICS, a pogarszająca się ich konkurencyjność uzasadnia podjęcie działań zmierzających do reindustrializacji, zwłaszcza w świetle występujących coraz częściej ponadregionalnych kryzysów gospodarczych.
EN
The purpose of this paper is to confirm the changing role of manufacturing sector in selected economies, including predominant significance of foreign direct investments. Some competitiveness level measures have been also investigated due to growing demands for reindustrialization of highly developed economies. The paper consists of three main parts. The analysis of GDP composition changes with respect to the importance of manufacturing sector has been presented in the first part, and the second one is devoted to the foreign direct investment inflows comparison for selected economies. On the other hand, the third part includes the analysis of international specialization (TC) and revealed comparative advantage (RCA) indices calculated for high-tech products and specialized (i.e. knowledge based and skill-intensive) business services. The conducted research has revealed that deindustrialization of highly developed countries took place on a considerable scale in two last decades, especially in comparison with fast developing Asian countries and BRICS countries. Decreasing competitiveness of Golden Triad countries requires thus quick and diverse actions leading to reindustrialization, especially in the light of supra-regional economic crises, which occur more and more often.

Year

Volume

269

Pages

112-125

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Handlu Zagranicznego i MSE

References

 • Norton R.D. (1989), Reindustrialization and Economic Development Strategy, „Economic Development Quarterly”, Vol. 3, No. 3.
 • Manufacturing Studies Board Assembly of Engineering, National Research Council (1981), Reindustrialization or New Industrialization: Minutes of a Symposium, Washington.
 • Rothwell R., Zegveld W. (1985), Reindustrialization and Technology, Longman, London.
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) (2015), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, Warszawa.
 • Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014), The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • World Bank (2015), World Development Indicators 2015, Washington.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • [www 1] UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95 (dostęp: 29.07.2015).
 • [www 2] UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 (dostęp: 30.07.2015).
 • [www 3] UN Comtrade Database, http://comtrade.un.org/ (dostęp: 20.07.2015).
 • [www 4] Bank Światowy, http://data.worldbank.org/ (dostęp: 21.07.2015).
 • [www 5] Światowa Organizacja Handlu, http://stat.wto.org/ (dostęp: 25.07.2015).
 • [www 6] UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=17629 (dostęp: 25.07.2015).
 • [www 7] UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24739 (dostęp: 25.07.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4e99b0e9-c59a-407c-a157-9cb663cbda55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.