Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 186-196

Article title

Wydatki na turystykę w budżecie polskich gospodarstw domowych

Content

Title variants

EN
Spending on tourism in the budget of Polish households

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono miejsce wydatków na turystykę w strukturze budżetów polskich gospodarstw domowych, ich wybory i preferencje z tym związane. W artykule wykorzystano istniejącą literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne GUS z lat 2007-2013. Za pomocą danych z opracowań GUS określono wydatki gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną i noclegi na poziomie 1,5%-1,8% w badanym okresie, a także oszacowano łączne wydatki na turystykę zorganizowaną i indywidualną w strukturze budżetu przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego na poziomie niespełna 4%.
EN
The work is expected to show a place of tourism spending in the structure of Polish households’ budgets, their choices and preferences associated with it. The article uses the existing literature and GUS statistics of 2007-2013. Using the data from the GUS studies identified household expenditure on organized tourism and accommodation – 1,5%-1,8% in researched period, as well as the estimated total expenditure on organized tourism in the structure of the budget of the average Polish household, less than 4%.

Keywords

Year

Volume

302

Pages

186-196

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Budżety gospodarstw domowy w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, http://bs.net.pl/upload/ File/pdf6/PUBL_budzety_gospodarstw_domowych_w_2007.pdf (dostęp: 26.05.2016).
 • Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, http://stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/wz_budzety_gospodarstw_domowych_w_2009.pdf (dostęp: 26.05.2016).
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (dostęp: 26.05.2016).
 • Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/ download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/8/1/budzety_ gospodarstw_domowych_2013_poprawki_08-05-2015.pdf (dostęp: 17.05.2016).
 • Drabik I., Smyczek S. (2007), Funkcjonowanie mikropodmiotów - przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - na jednolitym europejskim rynku, WSZMiJO, Katowice.
 • Hodoly A. (1971), Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kędzior Z., Karcz K. (1998), Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kolny B. (2015), Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 232, s. 91-102.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Konieczna-Domańska A. (2007), Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Kanon, Warszawa.
 • Kruczek Z. (2009), Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
 • Kucia M. (2016), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 68-77.
 • Maciejewski G. (2003), Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych, WSZiNS, Tychy.
 • Maciejewski G. (2013), Gospodarstwa domowe w epoce postmodernizmu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 136, s. 209-217.
 • Maciejewski G. (2016), Gospodarstwo domowe jako podmiot sprawczy rozwoju innowacyjnej gospodarki, "Konsumpcja i Rozwój", nr 3(16), s. 5-19.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Suchecki K. (2015), CSR w turystyce - analiza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw turystycznych i konsumentów usług turystycznych na wybranych przykładach [w:] A. Krzysztofek (red.), Metody wspierania biznesu we współczesnym świecie, AT Wydawnictwo, Kraków, s. 237-244.
 • Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995), ONZ - WTO, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kulturaturystyka- sport/turystyka/turystyka-i-wypoczynek-w-gospodarstwach-domowychw- 2013-r-,3,3.html (dostęp: 7.05.2016).
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Żabiński L. (2009), Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych/ sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 15-47.
 • Żabiński L. (2012), Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, s. 23-48.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-50468917-cd84-4f47-a6ae-e305d573c9d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.