Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 239-252

Article title

COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING OF PEDAGOGY STUDENTS IN CROATIA AND POLAND

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uczenie się przez całe życie jest strategicznym priorytetem dla krajów Europejskich, ponieważ przynosi społeczną stabilizację i rozwój oraz wzrost ekonomiczny dzięki właściwie przeszkolonej, łatwo się przystosowującej i mobilnej kadrze. Uważa się, że osoby chcące uczestniczyć w programach uczenia się przez całe życie i mobilnościach powinny/muszą posiadać następujące kompetencje w uczeniu się przez całe życie: (1) wyznaczenie celów edukacyjnych; (2) wykorzystanie właś- ciwej wiedzy i umiejętności; (3) samoorganizacja i samoocena; (4) odnajdywanie potrzebnych informacji (Kirby R. i wsp., 2010) oraz (1) niezależność w uczeniu się i (2) zwyczaje dotyczące przyswajania wiedzy (Macaskill and Taylor 2009). W celu poznania rozwoju kompetencji w uczeniu się przez całe życie badanie zostało przeprowadzone wśród studentów ostatnich lat na poziomie licencjackim i magisterskim na Uniwersytecie w Rijece oraz na Uniwersytecie Mikołaja Koper- nika w Toruniu. W badaniu służącym zmierzeniu kompetencji w uczeniu się przez całe życie wykorzystano kwestionariusze opracowane przez Kirby R. i in. (2010) oraz Macaskill i Taylor (2009). Badanie to miało na celu sprawdzenie, czy studenci pedagogiki z Chorwacji i Polski posiadają kompetencje w uczeniu się przez całe życie, oraz czy istnieją różnice między studentami chorwackimi i polskimi, a także czy jest powiązanie między posiadanymi kompetencjami a udziałem studentów w programach uczenia się przez całe życie i mobilnościach. Wyniki badania po- kazały, iż respondenci wysoko oceniają rolę kompetencji w uczeniu się przez całe życie, jednakże równocześnie są słabo zaangażowani w programy uczenia się przez całe życie i mobilności.
EN
Lifelong learning is a strategic development priority of the European countries because it brings social stability and progress and economic growth by an appropriately trained, adaptable and mobile workforce. In order to participate in lifelong learning and mobility programs, it is assumed that these people need to have lifelong learning competences: (1) setting educational goals; (2) the application of appropriate knowledge and skills; (3) self-direction and self-evaluation; (4) finding the necessary information; (According to Kirby R. et al., 2010) and (1) independence in learning and (2) learning habits (according to Macaskill and Taylor 2009). For the purpose of exploring the development of competences for lifelong learning, a research has been conducted with pedagogy students of the last years of undergraduate and graduate studies of the University of Rijeka and the Nicolaus Copernicus University in Poland. In order to measure Lifelong Learning competences, questionnaires from Kirby R. et al. (2010) and Macaskill and Taylor (2009) were used in this research. The aim of the research was to examine whether the students of pedagogy in Croatia and Poland have lifelong learning competences, whether there are differences between Croatian and Polish students and whether there is a link between lifelong learning competences for students and their inclusion in lifelong learning and mobility programs. The results showed that respondents highly evaluate the claims of all of the Lifelong Learning competences examined but, on the other hand, are poorly involved in lifelong learning and mobility programs.

Year

Volume

2

Pages

239-252

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-505f0ff6-4ac3-4b1e-ab2b-65658a71a070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.