Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 267 | 189-200

Article title

Kontrakty futures w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Futures contracts in management exchange rate risk in the company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekspozycja na ryzyko walutowe jest nieodłącznym elementem działalności wielu przedsiębiorstw. Zasadniczym źródłem tejże ekspozycji jest ich aktywność handlowa w obrocie międzynarodowym. Świadomość wystąpienia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach związana jest z koniecznością opracowania strategii zarządzania nim z wykorzystaniem dostępnych na rynku instrumentów. Celem artykułu jest pokazanie istoty ryzyka walutowego oraz skali wykorzystania giełdowych instrumentów pochodnych do zabezpieczania się przedsiębiorstw przed tym ryzykiem. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury oraz prostymi metodami statystycznymi i graficznymi obrazującymi badane zjawisko
EN
Facing exchange rate risk is an inevitable part of business for many companies due to their participation in international trade. The awareness of the exchange rate risk means that the companies should prepare a strategy of risk management using available instruments. The aim of the paper is to present the essence of exchange rate risk and to reveal how often derivatives are used by companies to hedge from the risk. The author carried out critical literature review and used basic statistical methods to present the problem.

Year

Volume

267

Pages

189-200

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Finansów i Rachunkowości

References

 • Adamska A. (2009), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia [w:] A. Fierla (red.) Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Bennett D. (2000), Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW (2014), GPW w Warszawie, Warszawa.
 • Czepielewska-Kałka K. (1997), Transakcje hedgingowe, „Bank i Kredyt”, nr 6.
 • Kalinowski M. (2007), Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Lewandowski D. (1995), Analiza rynku walutowego, Olympus, Warszawa.
 • Meniów D., Ochędzan G., Walimowska Z. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz.
 • Miciuła I. (2013), Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4.
 • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa.
 • Sobolewski P, Tymoczko D. (2014), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 roku, NBP, Warszawa.
 • Szyszko L. (2000), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • Tuczko J. (2001), Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa.
 • Widz E. (2012), Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia”, vol. 46, nr 1.
 • [www 1] http://euro.bankier.pl (dostęp: 24.05.2015).
 • [www 2] http://www.gpw.pl (dostęp: 26.05.2015).
 • [www 3] http://www.bankier.pl (dostęp: 27.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5133d058-61d6-4d1c-aa1d-48cfd43b0b75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.