Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 225-233

Article title

Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

Authors

Content

Title variants

EN
Functional urban areas or country? problems on wider level than commune and places of their Solving

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa do ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie strategiczne rozwoju powiatów i miejskich obszarów funkcjonalnych. Wykazuje też, że najlepszym miejscem rozwiązywania niektórych z tych problemów byłoby planowanie przestrzenne powiatów, nieistniejące w obecnym systemie planowania przestrzennego w Polsce.
EN
Towns, also small, affect the rural environment considerably by commuting to towns to work and services. So are the so-called daily urban systems. The system links cause that in their development there are problems which range exceeds the boundaries of the communes or the scale appropriate for problem solving exceeds the competences of one municipality. The author analyses these problems and the places of problems solving, by comparing the strategic planning for the development of counties and functional urban areas. The author shows, that the best place to solve some of these problems would be spatial planning of counties, not existing in the present spatial planning in Poland.

Year

Volume

279

Pages

225-233

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Gdańska. Wydział Architektury. Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

References

 • Chmielewski T.J. (2001), System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Sektorowy plan działań: Chojnicko-Człuchowski MOF: Środowisko przyrodnicze i infrastruktura komunalna: Projekt do konsultacji społecznych (2014), Lider Projekt Sp. z o.o.
 • Faludi A. (1973), Planning Theory, Pergamon Press, Oxford.
 • Faludi A. (1986), Critical Rationalism and Planning Methodology, Pion Limited, London.
 • Jabłonowska W., Pacuła A. (2007), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu bytowskiego w latach 2007-2015, Bytów.
 • Jasiulewicz M., Janiszewska D. (2013), Rola małych miast w kształtowaniu rozproszonej sieci energetycznej opartej na lokalnej biomasie [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kosiński W. (1981), Organizacja przestrzenna wypoczynku weekendowego, PWN, Warszawa.
 • Marciniak M. (2010), Zastosowanie wskaźników krajobrazowych w kompleksowym procesie oceny możliwości przekształceń przestrzeni miejskiej [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, seria Miasto - Metropolia - Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Obrębalski M. (2014), Kontrowersje wokół zintegrowanych inwestycji terytorialnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 333.
 • Pankau F. (red.) (2010), Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Partnerska strategia rozwoju powiatu człuchowskiego 2006-2020 (2006), Zarząd Powiatu Człuchowskiego, Człuchów.
 • Przewoźniak M. (1991), Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Raszka B. (2007), Kształtowanie przestrzennych systemów ekologicznych w obrębie obszaru metropolitalnego Poznania, "Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", t. 16, nr 1(35).
 • Sołtys J. (2008), Metody planowania strategicznego rozwoju gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Monografie, nr 87, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Strategia rozwoju powiatu chojnickiego do roku 2025 (2014), Chojnice.
 • Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 (2012), Sejmik Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", t. 85, z. 2.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.
 • Walicki A., Rząd-Górnicki B. (1971), Metoda zagospodarowania obszaru rekreacyjnego na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego, Instytutu Urbanistyki i Architektury, Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Gdańsku, Warszawa.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zatorska-Sadurska J. (1993), Koncepcja metodologiczna analizowania i oceniania przestrzeni przyrodniczej [w:] J. Kołodziejski, T. Parteka (red.), Polski region bałtycki w europejskiej strategii ekorozwoju, t. I. Uwarunkowania, Instytut. Problemów Ekorozwoju Fundacji "Ecobaltic", Gdańsk.
 • [www 1] http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.fundusze_unijne/140615/ZIT-na-Pomorzu- Wladze-regionu-stawiaja-na-rozwoj-malych-miast (dostęp: 25.11.2014).
 • [www 2] http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/ZPT/zpt_parafowanie_160714_final.pdf (dostęp: 2.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5151fea5-717a-47d3-adec-4a979ec501ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.