PL EN


2016 | 253 | 33-44
Article title

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej wpływ na wynik finansowy

Content
Title variants
EN
Takeover of an company’s organized parts and its impact on the financial result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie środowisk naukowych i gospodarczych procesem kreowania wartości oraz rozwinęła się koncepcja zarządzania wartością. Obserwacja życia gospodarczego pokazuje bardzo ciekawe przypadki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza teoretycznych oraz praktycznych aspektów dotyczących przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstw. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literaturowych z badanego zakresu oraz analizie sprawozdań finansowych oraz ocenie wpływu podjętej decyzji zarządu dotyczącej przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na wynik finansowy. Podstawową hipotezą badawczą jest założenie, że przejęcie/sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Weryfikacja powyższej hipotezy badawczej jest głównym celem tego artykułu. Ponadto temat przejęć stał się tematem bardzo aktualnym z punktu widzenia kształtowania wartości przedsiębiorstwa.
EN
In recent years the interest in the scientific and economic value creation process has increased and the concept of value management has developed. Observation of the economy shows very interesting cases disposal of an organized part of the enterprise. The aim of this article is to present and analyze the theoretical and practical aspects of an organized part of the company and their impact on the financial results of companies. The research methods that were used are based on the study of literature from the test coverage and analysis of the financial statements and assessing the impact of the Management Board’s decision concerning the acquisition of an organized part of the financial result. The basic hypothesis of the research is the assumption that the acquisition/sale of an organized part of the enterprise has an impact on the financial results of companies. Verification of the above research hypothesis is the main objective of this article. In addition, on acquisitions became the subject of much current from the point of view of development of the company’s value.
Year
Volume
253
Pages
33-44
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Bauta-Szostak J. i Zaczek A. (2008), Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tytułem aportu – zmiany zasad opodatkowania, „Doradca Podatnika”, nr 48.
 • Buk H. (2011), Kreowanie wartości marki w procesie łączenia się spółek handlowych [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne – ujmowaniei prezentacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Krempa S. (2007), Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – podatki dochodowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Marciniuk J., red. (2006), Podatek dochodowy od osób prawnych, Legalis/el., Warszawa.
 • Szablewski A., red. (2002), Strategia wzrostu wartości firmy, Poltext, Warszawa.
 • Urbanek G. (2007), Niematerialne źródła tworzenia wartości w przedsiębiorstwie – analiza pojęć [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe, nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, Nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2014.0.121.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6.07.2010 r., sygn. I SA/GL112/10.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15.04.2010 r., sygn. Akt I SA/Kr 31/10.
 • Zamoyska M. (2011), Aporty do spółek kapitałowych i osobowych, kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-517a3a7c-d41a-41ff-a865-b1345f5c6c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.