PL EN


2016 | 300 | 183-195
Article title

Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Tools of management accounting as a support of motivation systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi prezentację rozwiązań stosowanych w rachunkowości zarządczej, które są jednocześnie wsparciem procesu motywowania pracowników. Rachunkowość zarządcza poprzez ścisłe powiązanie z funkcjami kontrolnymi jest niezwykle użyteczna zarówno w ocenianiu pracowników, jak i monitorowaniu ich bieżącej pracy oraz efektów, jakie ona przynosi. Wysoka jakość kapitału ludzkiego może stanowić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Pozostawiona bez kontroli i odpowiedniego poziomu wynagradzania finansowego i pozafinansowego może przyczynić się do upadku przedsiębiorstwa.
EN
The article is a presentation of the solutions used in management accounting, which are at the same time support the process of motivating employees. Management Accounting, through close links with control functions, is extremely useful both in assessing employees and monitor their work, and the effects that it brings. The high quality of human capital can be a competitive advantage of the company. Left unchecked and with an appropriate level of financial and non-financial rewards, can contribute to the collapse of the company.
Year
Volume
300
Pages
183-195
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie. Katedra Ekonometrii i Rachunkowości
References
 • Bieniok H. i in. (2011), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola, Placet, Warszawa.
 • Borkowska S. (2008), Motywacja i motywowanie [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brilman J. (2001), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Dobija D. (2012), Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Instytut Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/03/2dobija.pdf.
 • Gojny-Zbierowska M. (2015), Model High Performance Work System (HPWS), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 230.
 • Hansen D.R., Mowen M.M. (2000), Management Accounting, South Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
 • Jiang J.Y., Liu Ch.W. (2015), High Performance Work Systems and Organizational Effectiveness: The Mediating Role of Social Capital, „Human Resource Management Review”, Vol. 25.
 • Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC i Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Martyniuk Z. (red.) (1998), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Maslow A.H. (1986), W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak M. (2015), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sobańska I. (red.) (2006), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Szczypa P. (2015), Koncepcja pomiaru osiągnięć w POL-EKO APARATURA spółka jawna [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 398.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świderska G. (red.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Consulting, Difin, Warszawa.
 • Wroński P. (2005), Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektyw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-518c3f4b-c149-4e55-86f4-7dae4808d6ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.