Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 252 | 159-174

Article title

Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych

Content

Title variants

EN
The performance budget as a new financial plan of public finances system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Budżetowanie zadaniowe wpisuje się w ogólnoświatowy trend transformacji administracji publicznej i wprowadzenia na dużą skalę podejścia definiowanego jako New Public Management. Metoda ta jest próbą zastosowania modeli i zasad zarządzania, wypróbowanych z wielkim powodzeniem w sektorze prywatnym. Celem opracowania jest wskazanie roli planu finansowego w układzie budżetowym; który jest wdrażany w systemie finansów publicznych. Analiza zakresu metodologicznego budżetu pozwoliła na identyfikacje jego wad i zalet. Obowiązek sporządzania budżetu w układzie zadaniowego został wprowadzony jedynie w administracji rządowej. Jednak warto zastanowić się nad jego obligatoryjnym wprowadzeniem na szczeblu samorządu terytorialnego. Wnioski dodatkowe zostały potwierdzone doświadczeniem pochodzącym ze współpracy autorki z praktyką w tym zakresie.
EN
Performance budgeting is part of a worldwide trend of transformation of public administration and the introduction of a large-scale approach defined as New Public Management. This method is an attempt to apply models and management principles, tried with great success in the private sector. The aim of the study is indication the role of the financial plan in the budget system which is implemented in the system of public finances. Analysis of the methodological scope of the budget has allowed the identification of its advantages and disadvantages. Obligation to prepare the performance budget was only introduced in government administration. However, it is worth considering the obligatory introduction at the level of local government.

Year

Volume

252

Pages

159-174

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

References

 • Bartkowiak-Marchewka K., Szpringer Z., red. (2013), Budżet zadaniowy, „Studia BAS”, nr 1(33).
 • Bartoszewicz A. (2012), Budżet zadaniowy w Polsce narzędziem systemu zarządzania strategicznego państwem – ocena i propozycje modyfikacji przyjętej metodyki [w:] B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, CeDeWu, Warszawa.
 • Czaputowicz J. (2008), Administracja publiczna, Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K. (1999), Podstawy organizacji zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” Gdynia.
 • Departament Budżetu Zadaniowego (2006), Budżet zadaniowy. Racjonalność – Przejrzystość– Skuteczność. Metodyka, Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Domański K., Szołno-Koguc J. (2007), Budżet zadaniowy, Wprowadzenie do metodologii, www.portal.wsiz.rzeszów.pl (dostęp 2.07.2015).
 • Dror Y. (2006), Zdolność do rządzenia, Raport dla Klubu Rzymskiego, Białystok.
 • Drucker P.F. (1992), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa-Kraków.
 • Drucker P.F. (1994) Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Warszawa-Kraków.
 • Drucker P.F. (2009), Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Głowacka E. (2011), Kultura organizacyjna w procesie zarządzania administracją publiczną, http://www.wspia.eu/file/20242/11-G%C5%81OWACKA+EDYTA.pdf (dostęp: 10.07.2015).
 • Hardt Ł., Jong M. de (2011), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Warszawa.
 • Hausner J., red. (2005), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek M. (2008), Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 14.
 • Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Korolewska M. (2010)¸ Budżet zadaniowy narzędziem realizacji polityki budżetowej, „Studia BAS”, nr 3/23.
 • Lubińska T. (2007), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T. (2009), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2007), Budżet zadaniowy. Materiały szkoleniowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Misiąg W. (2013), Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy [w:] K. Bartkowiak-Marchewka, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy, „Studia BAS”, nr 1(33).
 • OECD (2007), Performance Budgeting in OECD Countries, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264034051-en (dostęp: 10.07. 2015).
 • Osborne D., Gaebler T. (1994), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Owsiak S. (2006), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podstawka M. (2001), Podstawy finansów publicznych, SGGW, Warszawa.
 • Płoskonka J. (2006), Zmiany w stosowanych przez polską administrację publiczną metodach i narzędziach, NIK, Warszawa.
 • Postuła M., Perczyński P. (2008), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Supernat J. (2011), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_ koncepcji_new_public_management.html (dostęp: 11.07.2015).
 • Wernik A. (2007), Finanse publiczne (cele, struktury, uwarunkowania), PWE, Warszawa.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2009), Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność zarządzających, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 • [www 1] http://www.ey.com/PL/pl/Industries/Government---Public-Sector/Raport-Budzetzadaniowy-z-zalacznikami (dostęp: 21.03.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-51dbc207-d8df-4b5c-abe0-50b8315987bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.