Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 332 | 56-73

Article title

Preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług poprzez wydłużenie trasy linii trolejbusowej

Content

Title variants

EN
The preferences of the passengers of the urban transport in Gdynia to increase the accessibility of the services, as the effect of extending the trolleybus route

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług przez wydłużenie trasy linii trolejbusowej. Jak wynika z badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni, dostępność niezmiennie plasuje się w hierarchii postulatów przewozowych na czwartym miejscu, po bezpośredniości, punktualności oraz częstotliwości. W pierwszej części artykułu przedstawiono pojęcie „dostępności transportowej”, scharakteryzowano transport trolejbusowy oraz obszar śródmieścia Gdyni, na którym testowano obsługę zbiorowego transportu miejskiego trolejbusami bez wykorzystania sieci trakcyjnej. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań pierwotnych w formie opisowej i graficznej oraz dokonano ich analizy.
EN
The paper presents the preferences of the passengers of the urban transport in Gdynia to increase the spatial accessibility of the services. As indicated by the survey of travel preferences and behavior of inhabitants of Gdynia, accessibility is four that the list of travel postulates, following directness, punctuality and frequency. The first part of the paper presents the idea of transport accessibility, characterizes trolleybus transport and describes the area of Gdynia city centre where the service of trolley bus transportation without catenary was tested. The last part presents the results of primary research in descriptive and graphic form and contains ananalysis of these results.

Year

Volume

332

Pages

56-73

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Rynku Transportowego
author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Rynku Transportowego

References

 • Badania zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni (2015), ZKM w Gdyni, Gdynia.
 • Bartłomiejczyk M. (2016), Praktyczna aplikacja In Motion Charging: obsługa linii autobusowych trolejbusami w Gdyni, „Autobusy”, nr 9, s. 18-24.
 • Bocarejo J.P., Oviedo D.R.H. (2012), Transport Accessibility and Social Inequities: A Tool for Identification of Mobility Needs and Evaluation of Transport Investments, „Journal of Transport Geography”, No. 24, s. 142-154.
 • Gadziński J. (2013), Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025 (2014), Uchwała nr XL/815/14 Rady Miasta Gdyni, Gdynia.
 • Połom M. (2013), Trolleybus transport in Europe [w:] M. Wołek, O. Wyszomirski (red.), The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, nr 223, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 23-24.
 • Sagan I. (1998), Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Gdyni [w:] H. Piekarek-Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół Miejski Gdyni. Przyroda-Gospodarka-Społeczeństwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 33-194.
 • Saghapour T.H., Moridpour S., Thompson R.G. (2016), Public Transport Accessibility in Metropolitan Areas: A New Approach Incorporating Population Density, „Journal of Transport Geography”, No. 54, s. 273-285.
 • Słownik pojęć Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni (2015), Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dn. 26.08.2015.
 • Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolter Kluwer, Warszawa.
 • Tarkowski M., Palmowski T., Kopeć K., Wendt J. (2016), Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin.
 • Wołek M. (2014), Badania natężenia ruchu w centrum Gdyni, raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYNAMO, Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański, Gdynia.
 • Wołek M. (2015), Badania natężenia i struktury ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni w 2015 roku, raport opracowany w ramach projektu CIVITAS DYNAMO, Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański, Gdynia, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1714 (dostęp: 10.11.2016).
 • Wyszomirski O. (2008), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [www 1] http://www.pktgdynia.pl (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 2] http://www.trolleymotion.eu (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 3] http://www.zkmgdynia.pl (dostęp: 10.11.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5389384d-78fd-4f12-b677-441f93457eea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.