Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 340 | 79-98

Article title

Metodyki zarządzania projektami IT i ich ryzykiem: przegląd i wykorzystanie

Content

Title variants

EN
Evolution of methods of managing IT projects and their risks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono główne metodyki zarządzania projektami informatycznymi z podziałem na klasyczne i zwinne. Dodatkowo opisano najczęściej używane narzędzia wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi oraz skupiono się na narzędziach wspomagających pracę podczas zarządzania ryzykiem, przeprowadzono ich klasyfikację, a także zaprezentowano możliwe sposoby ich wykorzystania w przyszłości. Celem artykułu było ukazanie zależności między wielkością firmy i pochodzeniem jej kapitału a doborem odpowiedniej metodyki zarządzania całym projektem, jak i samym aspektem ryzyka, oraz stosowanych narzędzi informatycznych do zarządzania nim. Przeprowadzono ankietę na 200 respondentach. Warunkiem koniecznym do wypełnienia ankiety było spełnienie jednego kryterium – praca w Polsce w dziale IT w ciągu ostatnich pięciu lat. Grupa respondentów była zróżnicowana pod względem wielkości firmy, pochodzenia jej kapitału, województwa, wielkości miasta oraz rodzaju klientów i świadczonych usług.
EN
The article presents the main methods of managing IT projects divided into classic and agile. In addition, the most frequently used tools supporting IT project management were described. The emphasis was placed on the tools supporting work during risk management, including its classification and the possibilities of the future usage. The aim of the article was to show the relationship between the size of a business and the origin of its capital and the choice of the appropriate management methodology for the entire project, as well as the risk itself and the IT tools used to manage it. A survey of 200 respondents was conducted. The condition necessary to complete the survey was the fulfillment of one criterion – working in Poland in the IT department in the last 5 years. The respondent group was diversified according to the size of the company, the origin of its capital, the voivodship, the size of the city and the type of services provided.

Year

Volume

340

Pages

79-98

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Operacyjnych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy

References

 • Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M. (2006), Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Brown E.M., Chong Y. (2000), Managing Project Risk, Person Education Limited, London.
 • Cockshaw A., Ferguson D., Grace P. (2000), RAMP – Risk Analysis and Management for Project, Institute of Civil Engineers and Institute of Actuaries, London.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T. (2010), Samoorganizacja w zarzadzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles.pl, Kraków.
 • Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Huber Z. (2007), Analiza FMEA procesu, Złote Myśli, Gliwice.
 • Jabłoński B. (2016), Wykorzystanie metodyk zwinnych do poprawy wiedzy i umiejętności projektowych studentów kierunków technicznych [w:] „Edukacja – Technika – Informatyka”, W. Walat (red.), nr 3(17), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 94-100.
 • Kasprowicz T. (2002), Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Warszawa.
 • Kieruzel M. (2010), Zarządzanie i pomiar ryzyka w projekcie informatycznym [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, L. Rozenberg (red.), nr 28, s. 117.
 • Kopczewski M. (2009), Alfabet zarządzania projektami. Zarządzanie projektem od A do Z, Helion, Gliwice.
 • Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 1, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, s. 15-52.
 • Percival H.J.W. (2015), TDD w praktyce: Niezawodny kod w języku Python, Helion, Gliwice.
 • Pfeffer J. (1956), Insurance and Economic Theory, Irvin Inc., Homewood-Illinois.
 • Pichler R. (2014), Zarządzanie projektami ze Scrumem, Helion, Gliwice.
 • PMI – Project Management Institute (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Management Training & Development Center, Warszawa.
 • Regan S. (2003), Risk Management Implementation and Analysis, AACE International Transactions, Orlando.
 • Rychły-Lipińska A. (2007), FMEA – Analiza rodzajów błędów oraz ich skutków, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 11, s. 47-59.
 • Schwaber K. (2005), Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum, APN PPROMISE, Warszawa.
 • Skorupka D., Kuchta D., Górski M. (2012), Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 • Sobestiańczyk T. (2012), Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 [w:] H. Kościelniak (red.), „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” nr 5, s. 17-24.
 • Sołtysik M. (2016), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Mfiles.pl, Kraków.
 • Stanley E.P. (2013), Zarządzanie projektami dla bystrzaków, Helion, Gliwice.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Willet A. (1951), The Economics Theory of Risk Insurance, University of Pensylwania Press, Philadelphia.
 • Winiarski J. (2007), Charakterystyka zarządzania ryzykiem w metodyce PRINCE2 [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem projektu, TNOiK, Bydgoszcz, s. 181-190.
 • Winiarski J. (2008), Analiza technik stosowanych do gromadzenia informacji o ryzyku w przedsięwzięciach z branży IT, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, W. Bojar (red.), Bydgoszcz, s. 159-166.
 • Wolf H. (2014), Zwinne projekty w klasycznej organizacji: Scrum, Kanban, XP, Helion, Gliwice.
 • [www 1] http://4pm.pl/artykuly/przyjrzyjmy-sie-tradycyjnym-projektom (dostęp: 23.03.2017).
 • [www 2] http://www.capterra.com/risk-management-software (dostęp: 25.03.2017).
 • [www 3] https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_(software) (dostęp: 23.03.2017).
 • [www 4] pcworld.com/article/2033456/oracle-updates-primavera-project-portfolio-management-software.html (dostęp: 30.03.2017).
 • [www 5] www.oracle.com/us/dm/standardized-approach-to-risk-2005114.pdf (dostęp: 20.03.2017).
 • [www 6] pertmaster-software.software.informer.com (dostęp: 30.03.2017).
 • [www 7] https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_Monte_Carlo (dostęp: 30.03.2017).
 • [www 8] lumenaut.com/corporate.htm (dostęp: 20.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-54007f2e-ea27-4393-a733-6f7708d3ff4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.