Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 55-65

Article title

Wpływ Rosji na międzynarodową konkurencyjność Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy w XXI w.

Content

Title variants

EN
Russia’s influence on the international competitiveness of Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine in the 21st century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę określenia wpływu Rosji na konkurencyjność Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy w handlu międzynarodowym w latach 2000-2016. W tym celu, na podstawie skonstruowanej formuły, wyznaczono ujawnione przewagi komparatywne w eksporcie wspomnianych państw przy założeniu braku eksportu z nich do Rosji. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wpływ Rosji na międzynarodową konkurencyjność tych krajów w badanym okresie był zróżnicowany co do kierunku oraz siły. Zdecydowanie największy pozytywny wpływ na kształtowanie się ujawnionych przewag komparatywnych w handlu międzynarodowym miała Rosja w przypadku Białorusi oraz Ukrainy, mniejszy w przypadku Mołdawii, a szczególnie Gruzji. Wpływ ów był determinowany głównie przez stan relacji politycznych między tymi krajami.
EN
This paper attempts to determine the influence of Russia on the competitiveness of Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine in international trade in the years 2000- 2016. To this end, the revealed comparative advantages in these countries’ exports were calculated using the author’s own formula, with the assumption of no exports from these countries to Russia. The analysis has shown that Russia’s influence on the international competitiveness of Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine during the analyzed period varied in terms of direction and strength. Russia’s positive influence on the emergence of comparative advantages in international trade was by far the largest in the case of Belarus and Ukraine, being lower for Moldova and especially for Georgia. This influence was largely determined by the state of political relations between the respective country and Russia.

Year

Volume

352

Pages

55-65

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Gospodarki Światowej

References

 • Balassa B. (1965), Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative Advantage, “The Manchester School of Economic and Social Studies”, Vol. 33(2), s. 99-123.
 • Balassa B. (1989), ‘Revealed’ Comparative Advantage Revisited [w:] B. Balassa (ed.), Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development, New York University Press, New York, s. 63-79.
 • Bhawsar P., Chattopadhyay U. (2015), Competitiveness: Review, Reflections and Directions, “Global Business Review”, Vol. 16(4), s. 665-679.
 • Carbaugh R. (2017), International Economics, Cengage, Boston.
 • Delgado M., Ketels C., Porter, M.E., Stern S. (2012), The Determinants of National Competitiveness, “NBER Working Paper”, No. 18249, s. 1-47.
 • Fagerberg J. (1996), Technology and Competitiveness, “Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 12(3), s. 39-51.
 • Falkowski K. (2013), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, SGH, Warszawa.
 • Falkowski K. (2017a), Innovativeness of Belarusian Economy Through the Prism of Its Competitive Position in International Trade, CBU International Conference Proceedings, Vol. 5, s. 120-127.
 • Falkowski K. (2017b), Long-Term Comparative Advantages of the Eurasian Economic Union Member States in International Trade, “International Journal of Management and Economics”, Vol. 53(4), s. 27-49.
 • Hatzichronoglou T. (1997), Revision of the High Technology Sector and Product Classification, STI Working Papers No. 1997/2, OECD/GD 97(216), OECD, Paris.
 • Misala J. (2014), Theoretical Grounds of the Development of Long-Term Competitive Advantages in International Trade [w:] M.A. Weresa (red.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter? Springer International Publishing, Switzerland, s. 3-51.
 • OECD (2011), ISIC Rev. 3 Technology Intensity Definition. Classification of Manufacturing Industries into Categories based on R&D Intensities, http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (dostęp: 13.07.2017).
 • OECD (2005), OECD Glossary of Statistical Terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (dostęp: 2.09.2017).
 • United Nations Commodity Trade Statistics Database, https://comtrade.un.org/ (dostęp: 14.07.2017).
 • Weresa M.A., red. (2014), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter? Springer International Publishing, Switzerland.
 • Żmuda M., Molendowski E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 3(81), s. 323-333.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-54a6acf5-28bd-4409-9bee-77e1d9fb6559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.