Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 184-198

Article title

Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań

Authors

Content

Title variants

EN
Measures of the internationalisation of enterprises – review of chosen concepts and research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przegląd miar internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle studiów i wybranych koncepcji literatury przedmiotu oraz prezentacja ich wykorzystania w biznesie międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu podjęto również próbę wskazania kierunków zmian zachodzących w podejściu do wskaźników stosowanych do pomiaru umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi krótka prezentacja przesłanek pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano miary umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa i dokonano ich klasyfikacji. Wybrane koncepcje i badania w zakresie pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa stanowią ostatnią część tego opracowania. Na podstawie analizy literatury podjęto próbę określenia dalszych kierunków rozwoju badań nad wykorzystaniem miar internacjonalizacji przedsiębiorstw.
EN
A review of measures for internationalisation of the enterprise, based on studies and chosen concepts of the literature and the evaluation of the exploiting them in the international business, is a purpose of the article. In the paper an attempt to show the directions of the changes in the approach towards applied measuring internationalisation was also made. At the beginning shortly conditions of measuring internationalisation were presented. In the next part of the article measures of internationalising the enterprise were characterised. Chosen concepts and papers regarding the internationalisation in the context of measuring the enterprise, constitute the last part of this study. On the basis of an analysis of literature an attempt to show the directions of research development on exploiting measures of the internationalisation of enterprises was made.

Year

Volume

319

Pages

184-198

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego

References

 • Axinn C.N., Matthyssens P. (2002), Limits of Internationalization Theories in an Unlimited World, „International Marketing Review”, Vol. 19, Issue 5.
 • Bausch A., Krist M. (2007), The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization- Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis, „Management International Review”, Vol. 47, No. 3.
 • Buckley P.J., Ghauri P.N. (2004), Globalisation, Economic Geography and the Strategy of Multinational Enterprises, „Journal of International Business Studies”, No. 35.
 • Cerrato D., Crosato L., Depperu (2016), Archtypes of SME Internationalization: A Configurational Approach, „International Business Review”, No. 25.
 • Chang S.-J., Rhee J.H. (2011), Rapid FDI Expansion and Firm Performance, „Journal of International Business Studies”, Vol. 42, No. 8 (October/November).
 • Cieślik J., Kaciak E., Welsh D.H.B. (2012), The Impact of Geographic Diversification on Export Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), „Journal of International Entrepreneurship”, Vol. 10, Issue 1.
 • Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, PWE, Kraków.
 • Doryń W. (2011), Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dörrenbächer Ch. (2000), Measuring Corporate Internationalization. A Review of Measurement Concepts and Their Use, „Intereconomics”, Vol. 35, No. 3.
 • Dunning J.H., Lundan S.M. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • Hakanson L., Ambos B. (2010), The Antecedents of Psychic Distance, „Journal of International Management”, Vol. 16, No. 3.
 • Ietto-Gillies G. (2009), Conceptual Issues Behind the Assessment of the Degree of Internationalization, „Transnational Corporations”, Vol. 18, No. 3 (December).
 • Ietto-Gillies G. (1998), Different Conceptual Frameworks for the Assessment of the Degree of Internationalization: An Empirical Analysis of Various Indices for the Top 100 Transnational Corporations, „Transnational Corporations”, Vol. 7, No. 1 (April).
 • Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Lin W., Liu Y. (2012), Successor Characteristics, Organizational Slack, and Change in the Degree of Firm Internationalization, „International Business Review”, No. 21.
 • Lopes Barakat L., Cretoiu L., Ramsey J.R. (2011), UNCTAD’S Degree of Internationalization and Its Possible Impact on Subjective and Objective Performance: Evidence from Brazilian TNCs, XXXV Encontro do ANPAD, Rio de Jaineiro 4-7 Sept.
 • Małys Ł. (2013), Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Miller S.R., Lavie D., Delios A. (2016), International Intensity, Diversity and Distance. Unpacking the Internationalization – Performance Relationship, „International Business Review”, Vol. 25, Issue 4.
 • OECD (2005), Encouraging Linkages Between Small and Medium-Sized Companies and Multinational Enterprises. An Overview of Good Policy Practice by the OECD Investment Committee, OECD, Paris.
 • OECD (1997a), Globalisation and Small and Medium Enterprises, Vol. 1: Synthesis Report, OECD, Paris.
 • OECD (1997b), Globalisation and Small and Medium Enterprises, Vol. 2: Country Report, OECD, Paris.
 • Pangarkar N. (2008), Internationalization and Performance of Small- and Medium-Sized Enterprises, „Journal of World Business”, No. 43.
 • Park T., Rhee J. (2012), Antecedents of Knowledge Competency and Performance in Born Globals, „Management Decision”, Vol. 50, Issue 8.
 • Paul J., Gupta P. (2014), Process and Intensity of Internationalization of IT Firms – Evidence from India, „International Business Review”, No. 23.
 • Przybylska K. (2006), Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Ruigrok W., Amann W., Wagner H. (2007), The Internationalization Performance Relationship at Swiss Firms: A Test of the S-shape and Extreme Degrees of Internationalization, „Management International Review”, Vol. 47, No. 3.
 • Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Sauvant C.P., red. (1995), World Investment Report 1995, Transnational Corporations and Competitiveness, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva.
 • Sullivan D. (1994), Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, „Journal of International Business Studies”, Vol. 25, Issue 2.
 • Szymura-Tyc M. (2013), Measuring the Degree of Firms’ Internationalization at the Early Stages of International Commitment, „Journal of Economics and Management”, No. 13, University of Economics in Katowice.
 • Thomas D.E., Eden L. (2004), What Is the Shape of the Multinationality-Performance Relationship? „The Multinational Business Review”, Vol. 12, No. 1.
 • Trudgen R., Freeman S. (2014), Measuring the Performance of Born-Global Firms Throughout Their Development Process: The Roles of Initial Market Selection and Internationalization Speed, „Management International Review”, No. 54.
 • Tseng Ch.-H., Chen L.-T. (2013), Firm Capabilities as Moderators of Transaction Cost Factors and Subsidiary Domestic Outsourcing, „Management Decision”, Vol. 51, Issue 1, doi: 10.1108/00251741311291283.
 • Wach K. (2016), Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII, z. 10, cz. I.
 • Witek-Hajduk M.K. (2013), Wczesne umiędzynarodowienie a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12.
 • Zhang M., Sarker S., Sarker S. (2013), Drivers and Export Performance Impacts of IT Capability in “Born-Globals” Firms: A Cross-National Study, „Information Systems Journal”, Vol. 23, Issue 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5522c26a-3387-4de0-975f-30227b2234e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.