PL EN


2017 | 311 | 198-207
Article title

Przedsiębiorstwa państwowe w Norwegii i Wielkiej Brytanii – analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
State-owned enterprises in Norway and the UK – a comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza porównawcza historii i stanu obecnego przedsiębiorstw państwowych (pp) w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Oba kraje są zaliczane do najbardziej rozwiniętych krajów świata, a jednocześnie diametralnie różnią się pod względem roli oraz znaczenia pp w gospodarce. Analiza wartości wskaźników IPE, PMR, CSS oraz udziału pp w zatrudnieniu wskazuje, że znaczenie pp w gospodarce norweskiej jest dość wysokie, natomiast w gospodarce brytyjskiej – bardzo niskie. Przeprowadzona analiza wykazała, że obie gospodarki w odmienny sposób podlegały trendom ogólnoświatowym, duży wpływ na przebieg zmian miały wybory polityczne społeczeństwa a obecny kształt sektora przedsiębiorstw państwowych jest uwarunkowany otoczeniem instytucjonalnym, jak też doraźnymi reakcjami na wydarzenia gospodarcze.
EN
The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the history and the current state of state-owned enterprises in the UK and Norway. Both countries are among the most developed economies in the world, but they radically differ in terms of the role and importance of SOEs. The analysis of IPE, PMR, CSS indicators and the share of SOEs in the total employment in both economies indicates that the importance of SOEs in the Norwegian economy is relatively very high, while in the UK economy – very low. The analysis also indicates that both economies reacted in different ways to global trends and also that political choices of societies contributed to this process. Also, we conclude that current shape of SOEs sector is conditioned both by the economic institutions and ad hoc reactions to economic events.
Year
Volume
311
Pages
198-207
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Teorii i Historii Ekonomii
References
 • Aanstad S., Ørstavik F. (2002), State Ownership and Innovation in the Norwegian Corporate Governance Debate, STEP repport, Oslo.
 • Antonowicz D. (2004), Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
 • Byrkjeland M., Langeland O. (2000), State Ownership in Norway 1945-2000, “FAFO Working Paper”, No. 22, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/273361/STEPrapport2002-14.pdf?sequence=1 (dostęp: 15.09.16).
 • Detter D., Folster S. (2015), The Public Wealth of Nations, Palgrave Macmillan, New York.
 • European Commission (2016), State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post Crisis Context, Institutional Paper, 031, Luxemburg.
 • Kallevig M.M. (2005), Ownership Function of the Norwegian State, OECD Russian Corporate Governance Roundtable Meeting, Moscow.
 • Kowalski P. i in. (2013), State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications, OECD Trade Policy Papers, No. 147, OECD Publishing, Paris.
 • Kwiatkowski G. (2016), Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce – problemy definicyjne, „Studia Ekonomiczne”, nr 260, s. 56-65.
 • Millward R. (2000), State Enterprise in Britain in Twentieth Century [w:] P.A. Toninelli (ed.), The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Millward R. (2011a), Public Enterprise in the Modern Western World: An Historical Analysis, “Annals of Public & Cooperative Economics”, Vol. 82, No. 4, s. 375-398.
 • Millward R. (2011b), The Nature of State Enterprises in Britain [w:] F. Amatori, R. Millward, P.A. Toninelli (eds.), Reappraising State-Owned Enterprise: A Comparison of the UK and Italy, Routledge, New York, s. 11-30.
 • Norwegian Ministry of Trade and Industry (2011), Active Ownership – Norwegian State Ownership in a Global Economy, www.regjeringen.no (dostęp: 15.09.16).
 • Obinger H., Schmitt C., Traub S. (2016), The Political Economy of Privatization in Rich Democracies, Oxford University Press, Oxford.
 • OECD (2013), Indicators of Product Market Regulation, www.oecd.org/eco/pmr.
 • OECD (2014), The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries, OECD Publishing, Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-576c1489-ac0f-4c24-ab4d-9c946262966e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.