Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 15 | 185-216

Article title

Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji

Content

Title variants

EN
CULTURAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CONTROVERSY OVER THE ISLAMIC HEADSCARF IN FRANCE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje się związków między stroną kulturową, a prawną współczesnych kontrowersji wokół życia mniejszości muzułmańskiej we Francji. Autorzy dokonują tego opisu na tle dziejów mniejszości muzułmańskiej w tym kraju, oraz rekonstruują zróżnicowane znaczenia zasłaniania twarzy przez kobiety w świecie islamie. Przedstawiają historię francuskich muzułmanów oraz ich starania o wyłonienie wspólnej reprezentacji do dialogu z władzami świeckimi. Opisują skomplikowaną sytuację w działającej obecnie Francuskiej Radzie Kultu Muzułmańskiego, która pełni tę funkcję. Analiza skupia się przede wszystkim na przedstawieniu znaczenia noszenia chust muzułmańskich przez kobiety (arabski hidżab, perski czador, turecki czarczaf i in.). Podczas analizy prawnej opierają się na oryginalnych tekstach orzeczeń francuskiego sądownictwa w głośnych sprawach wokół noszenia burek w przestrzeni publicznej (np. w szkołach). Autorzy przypominają główne akty normatywne dotyczące zakazu noszenia burek we Francji, a jako przykład dokładniej omawiają najsłynniejszy chyba kazus: Dogru przeciwko Francji, który zakończył się wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 04.12.2008 r. Sprawy te są tłem dla narastającego napięcia etniczno-religijnego między francuskimi muzułmanami, a rdzennymi Francuzami i rozjaśniają ograniczenia i przeszkody rządowego programu asymilacyjnego. Artykuł stara się wyjaśnić stanowiska tego jednego z najpoważniejszych konfliktów społecznych współczesnej Francji.
EN
The article deals with relationships between the cultural and legal sides of current controversies concerning life of French Muslim minority. Authors describe them against the background of history of Muslim minority in that country and they reconstruct the variety of different meanings of hiding the face by women in Islamic world. They present the history of French Muslims and their effort to create their representation that would be able to conduct a dialogue with secular authorities. They describe a complicated situation in the French Religious Cult Council which performs the function mentioned before. The analysis concentrates mostly on presentation of the meaning of wearing the Muslim kerchiefs by women (Arabic hijab, Persian chador, Turkish charshaf and others). During the legal analysis they use original verdicts of French courts in controversial issues concerning wearing burqas in public (e.g in schools). Main normative acts regarding ban on wearing burqas in France are reminded, as an example authors use probably the most famous casus: Dogru vs. France wich finished with the verdict of European Court of Human Rights in Strasbourg from December 4th 2008. Those cases are the background for increasing religious and ethnical tension between French Muslims and native Frenchmen and they clarify limitations and obstacles in governmental assimilation programme. The article tries to explain attitudes of one of the most important social conflict in contemporary France.

Year

Volume

15

Pages

185-216

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, ul. Gramatyka 8a, 31-071 Kraków, Poland

References

 • Bartoszewicz J., Zakaz zasłaniania twarzy a prawo do uzewnętrzniania wyznania, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2011, t. 2.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.
 • Bielawski J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973.
 • Cesari J., Islam in France: The Shaping of a Religious Minority, w: Muslims in the west, from Sojourners to Citizens, red. Yvonne Haddad-Yazbek, Oxford University Press 2002, s. 36-51.
 • Czohara A., Francuski model rozdziału kościoła od państwa po stu latach, w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007.
 • Czohara A., Stosunki państwo-kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Warszawa 1994.
 • Falski J., Francuski zakaz noszenia symboli religijnych w szkołach publicznych przed ETPC. Kontrowersje, uwagi, oceny, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 14, s. 79-109.
 • Falski J., Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej, „Państwo i Prawo” 2011, z. 12.
 • Glińska I.K., Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004), Kraków 2009.
 • Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007.
 • Nalborczyk A.S., Czy istnieje strój kobiety muzułmańskiej?, w: Szata oddaje ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, red. J. Jurewicz, J. Rogala, Warszawa 2008, s. 61-71.
 • Nalborczyk S., Hidżab, honor i edukacja. Kobiety muzułmańskie w Europie, „Więź” 2005, nr 3, s. 112-119.
 • Pietrzak M., Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 roku, w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007.
 • Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2006.
 • Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005.
 • Zdanowski J., Muzułmanie we Francji, w: Muzułmanie w Europie, red. A. Parzymies, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-577352ac-7105-423e-89bd-5c737099eb2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.