PL EN


2017 | 336 | 53-66
Article title

Zastosowanie sieci semantycznej do wizualizacji wiedzy w systemach informatycznych w celu wspomagania podejmowania decyzji

Authors
Content
Title variants
EN
Application of semantic network for knowledge visualization in information systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie wiele systemów informatycznych przeznaczonych dla kadry kierowniczej wykorzystuje wizualizację jako jedno z podstawowych rozwiązań do prezentacji informacji. Kluczowe staje się nie tylko pozyskanie informacji, ale również wiedzy z systemu informatycznego. Prowadzone są badania nad znalezieniem użytecznych metod graficznych pozwalających na wizualizację również wiedzy. W tym kontekście warte zauważenia są prace związane z ontologicznym podejściem do reprezentacji wiedzy w systemie informatycznym oraz jej prezentacją z użyciem wizualizacji sieci semantycznej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania wizualizacji sieci semantycznej do wizualizacji wiedzy z obszaru analizy wskaźników finansowych, aby wspomagać kadrę kierowniczą w procesie podejmowania decyzji.
EN
Currently many information systems for decision makers use visualization as one of main solutions for information presentation. It is becoming crucial to not only retrieve information, but also knowledge from information system. A lot of research on finding useful graphical method allowing visualization of knowledge is carried out. In this context studies on ontological approach to knowledge representation in information system and its presentation using semantic network visualization are worth noting. The goal of this paper is to present possibilities of using semantic network visualization for visualizing knowledge from area of financial indicators analysis to support decision making.
Year
Volume
336
Pages
53-66
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Technologii Informacyjnych
References
 • Ackert L.F., Deaves R. (2010), Behavioral Finance: Psychology, Decision Making and Markets, South-Western Cengage Learning.
 • Arp R., Smith B., Spear A.D. (2015), Building Ontologies with Basic Formal Ontology, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Barberis N., Thaler R. (2003), A Survey of Behavioral Finance [w:] G.M. Constantinides, M. Harris, R. Shulz (eds.), Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science, New York.
 • Bednarski L., Waśniwski R. (red.) (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Borowski K. (2014), Finanse behawioralne. Modele, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Camerer C.F. (2003), Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton University Press.
 • Card S.K., Mackinlay J.D., Shneiderman B. (eds.) (1999), Readings in Information Visualization: Using Vision to Think, Morgan Kaufmann Series in Interactive Technologies, San Francisco.
 • Chen C. (2006), Information Visualization. Beyond the Horizon, Springer-Verlag, London.
 • Craig R.F., Tversky A. (1995), Ambiguity Aversion and Comparative Ignorance, „Quarterly Journal of Economics”, No. 110(3), s. 585-603.
 • Dudycz H. (2015), Usability of Business Information Semantic Network Search Visualization [w:] M. Sikorski, A. Dittmar, K. Marasek, T. de Greef (eds.), Proceedings of Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI’15, ACM Digital Library, ACM, New York, NY, USA, s. 1-9.
 • Dudycz H. (2013), Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dudycz H., Korczak J. (2016), Process of Ontology Design for Business Intelligence System [w:] E. Ziemba (ed.), Information Technology for Management. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISM 2015 and AITM 2015, „Lecture Notes in Business Information Processing”, Vol. 243, Springer, s. 17-28.
 • Dudycz H., Korczak J., Nita B., Oleksyk P. (2016), Attempt to Extend Knowledge of Decision Support Systems for Small and Medium-Sized Enterprises [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems September 11-14, 2016. Gdańsk, Poland, „Annals of Computer Science and Information Systems”, Vol. 8, s. 1263- 1271.
 • Eppler M.E. (2004), Facilitating Knowledge Communication through Joint Interactive Visualization, „Journal of Universal Computer Science”, No. 10(6), s. 683-690.
 • Eppler M.E., Burkhard R.A. (2004), Knowledge Visualization. Towards a New Discipline and Its Fields of Application [w:] ICA Working Paper, University of Lugano, Lugano.
 • Ertek G., Tokdemir G., Sevinç M., Tunç M.M. (2015), New Knowledge in Strategic Management through Visually Mining Semantic Networks, „Information Systems Frontiers”, Springer US, s. 1-21.
 • Fu B., Noy N.F., Storey M.-A. (2013), Indented Tree or Graph? A Usability Study of Ontology Visualization Techniques in the Context of Class Mapping Evaluation [w:] ISWC ’13 Proceedings of the 12th International Semantic Web Conference – Part I, Springer-Verlag, New York, s. 117-134.
 • Fox J. (2015), From „Economic Man” to Behavioral Economics, „Harvard Business Review”, No. 93, s. 79-85.
 • Goczyła K. (2011), Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • Gołuchowski J. (red.) (2011), Wprowadzenie do inżynierii wiedzy. Podręcznik dla studentów I stopnia, Difin, Warszawa.
 • Gruber T.R. (1993), Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, „International Journal Human-Computer Studies”, Vol. 43, s. 907-928.
 • Hirsch C., Hosking J.G., Grundy J.C. (2009), Interactive Visualization Tools for Exploring the Semantic Graph of Large Knowledge Spaces [w:] In 1st Int’l Workshop on Visual Interfaces to the Social and the Semantic Web (VISSW 2009), Sanibel Island, Florida, 8th February.
 • Jaśko K., Czernatowicz-Kukuczka A., Kossowska M., Czarna A.Z. (2015), Individual Differences in Response to Uncertainty and Decision Making: The Role of Behavioral Inhibition System and Need for Closure, „Motivation and Emotion”, Vol. 39, Iss. 4, s. 541-552.
 • Kahneman D. (2011), Thinking Fast and Slow, New York, Farrar, Straus, Giroux.
 • Kahneman D. (2006), New Challenges to the Rationality Assumption [w:] S. Lichtenstein, P. Slovic (eds.), The Construction of Preference, Cambridge University Press, New York, s. 487-503.
 • Khalili A., Auer S. (2014), WYSIWYM – Integrated Visualization, Exploration and Authoring of Semantically Enriched Un-Structured Content, „Semantic Web Journal”, Vol. 6, No. 3, s. 259-275.
 • Kudryavtsev D., Gavrilova T. (2017), From Anarchy to System: A Novel Classification of Visual Knowledge Codification Techniques, „Knowledge and Process Management”, Vol. 24(1), s. 3-13.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (2013), Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 2013 FedCSIS 2013. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 1, Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, s. 1111-1118.
 • Li Y., Ashkanasy N.M., Ahlstrom D. (2014), The Rationality of Emotions: A Hybrid Process Model of Decision-Making under Uncertainty, „Asia Pacific Journal of Management”, No. 31, s. 293-308.
 • Luoma J. (2016), Model-Based Organizational Decision Making: A Behavioral Lens, „European Journal of Operational Research”, Vol. 249, Iss. 3, s. 816-826.
 • Meyer R., Hutchinson J. (2001), Bumbling Geniuses: The Power of Everyday Reasoning in Multistage Decision Making [w:] S.J. Hoch, H.C. Kunreuther, R.E. Gunther (eds.), Wharton on Making Decisions, Wiley, New York, s. 37-62.
 • Nita B. (red.) (2016), Problemy analizy finansowej w praktyce. Studia przypadków w zakresie interpretacji sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Newell B., Shanks D.R. (2014), Unconscious Influences on Decision Making: A Critical Review, „Behavioral and Brain Sciences”, No. 37, s. 161.
 • Peterson M. (2009), An Introduction to Decision Theory, Cambridge University Press, New York.
 • Reeve L., Han H., Chen C. (2010), Information Visualization and the Semantic Web [w:] V. Geroimenko, C. Chen (red.), Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization, Springer-Verlag, London, s. 19-44.
 • Shiller R.J. (2005), Irrational Exuberance, Princeton University Press.
 • Stab C., Nazemi K., Breyer M., Burkhardt D., Kohlhammer J. (2012), Semantics Visualization for Fostering Search Result Comprehension [w:] The Semantic Web: Research and Applications. Proceedings: ESWC 2012, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 7295, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, s. 633-646.
 • Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Takemura K. (2014), Behavioral Decision Theory: Psychological and Mathematical Descriptions of Human Choice Behaviour, Springer Verlag.
 • Thaler R.H., Sunstein C.R. (2008), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Turban E., Aronson J.E., Liang T., Sharda R. (2007), Decision Support and Business Intelligence Systems, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zhu B., Chen H. (2005), Information Visualization, „Annual Review of Information Science and Technology”, No. 39, s. 139-177.
 • [www 1] http://protege.stanford.edu/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-57768bdc-be26-4360-8b94-21a66c8d2104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.