Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 44-49

Article title

Gminna gospodarka nieruchomościami – dyskusja wybranych problemów

Authors

Content

Title variants

EN
Communal property administration – discussion of selected problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wagę oraz złożoność problematyki organizacji gospodarki nieruchomościami gmin. Wskazano na konieczność prowadzenia jej w sposób zharmonizowany z innymi zadaniami realizowanymi przez gminy, z czego wynika konieczność opracowywania gminnych programów gospodarki nieruchomościami. Przedstawiono propozycję etapów budowy takiego programu i kryteria jego oceny.
EN
This article presents significance and complexity of organization communal property administration. The necessity of conducting it in the harmony with other tasks realized by communes is indicated. There is a necessity of development of program of communal property administration. The article presents proposal of stages of constructing such programs and criteria of their valuation.

Year

Issue

Pages

44-49

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland

References

 • Ekonomika i zarządzanie miastem, (red.) R. Brola, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kokot S., Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Kokot S., Gospodarka nieruchomościami gminy lako specyficzna forma zarządzania nieruchomościami. Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 14, nr 1. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2006.
 • Pankau R, Parteka T., Plany miejscowe w realizacji zadań gminy, [w:] "Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych", Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN, Gdańsk 2001.
 • Pieniek G., Hopfer A., Mamraj Z., Mzyk E., Źróbek R., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 • Popularna encyklopedia powszechna, T.6. Rorga Oficyna Wydawnicza, Kraków 1995.
 • Topczewska T., Simiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, póz. 431, z późn. zm.).
 • Ustawa z 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200. póz. 1682, z późn. zm.)
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, póz. 31 z późn. zm.)
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004, nr 261, póz. 2603, z późn. zm.)
 • Ustawa z 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, póz. 717, z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-57a3aeff-d43a-46aa-b190-d89ed93543f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.