Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

Article title

1

Year

Identifiers

ISSN
2353-5644
ISSN
2451-2958

Notes

„Studia Polsko–Ukraińskie” to rocznik ukierunkowany na badania interdyscyplinarne i komparatystyczne z zakresu literaturoznawstwa, historii oraz filozofii. W centrum naszych zainteresowań pozostają niepublikowane dotąd teksty odpowiadające profilowi tematycznemu czasopisma. Ponadto jesteśmy otwarci na publikację recenzji, sprawozdań oraz informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych.
„Польсько-Українські Студії” є щорічником, спрямованим на інтердисциплінарні та компаративістичні дослідження в царині літературознавства, історії, філософії. У центрі наших зацікавлень – недруковані досі тексти, які відповідають тематичному профілю часопису. Крім того, ми є відкриті на публікацію рецензій та звітів, а також значних наукових подій.
Volume contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.