PL EN


2016 | 255 | 113-125
Article title

Polityka wspierania inicjatyw klastrowych w Polsce

Content
Title variants
EN
The policy of supporting cluster initiatives in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klastry postrzegane są jako determinanta rozwoju i konkurencyjności każdej gospodarki. Tworząc sieć współpracy, klastry powodują zapotrzebowanie firm na powstawanie nowych relacji, nowych założeń i zaufania, podkreślając wartości, jakie przynosi partnerstwo i współudział. Celem artykułu jest próba oceny polityki wspierania inicjatyw klastrowych w Polsce.
EN
Clusters, are perceived as "catalysts" of progress and competitiveness of every economy. In Poland for a couple of years clusters have become the object of special interest of public authorities of different levels as well. However, despite the high rank attributed to that problem, the Polish policy in terms of cluster support − is ill-considered and of little effectiveness. The selection of proper instruments that support cluster development poses a peculiarly significant problem. They have to match the realities of the economy and region. The indicated issues are the subject-matter of this case study which is based on a series of profound studies on that matter and empirical research.
Keywords
Year
Volume
255
Pages
113-125
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
References
 • Dzierżanowski M. (2012), Kierunki i założenia polityki klastrowej do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 • European Trend on Innovation (2003), European Commission, Brussels.
 • Grycuk A. (2003), Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3(113).
 • Howaniec H. (2012), Wpływ polityki klastrowej na innowacyjność regionu na przykładzie województwa śląskiego [w:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry–Alianse−Sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Howaniec H. (2013), Ocena polityki klastrowej Polski w latach 2007-2013 [w:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 • Kinas P. (2013), Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Journal of Management and Financeˮ 2013, No. 1.
 • Knop L. (2010), Kształtowanie struktury klastra [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie-Strategia-Analiza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Lisiński M. (2005), Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty. Przebieg. Efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa-Kraków.
 • [OECD, 2005] Local Economic and Employment Development Business Clusters, Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, OECD 2005.
 • Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych Polsce, PARP, Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Raport: Benchmarking klastrów w Polsce – 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Raport: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rosenfeid (2001), Backing in to Clustes, Retrofitting Public Policies, Proceedings of the Integration Pressures: Lessons from Around the World, Cambridge, MA.
 • [www 1] http://coal.silesia.pl/ (dostęp: 2.09.2015).
 • [www 2] http://klastermorski.com.pl (dostęp: 2.09.2015).
 • [www 3] http://www.dolinalotnicza.pl (dostęp: 2.09.2015).
 • [www 4] http://www.klasterit.pl/firmy/
 • [www 5] http://www.tkp.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5ad8dc33-0664-4881-a205-45d9bb4834c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.