PL EN


2016 | 284 | 214-222
Article title

Rola środowiska akademickiego w kontradyktoryjnym procesie karnym w Polsce po zmianie kodeksu postępowania karnego

Content
Title variants
EN
The role of academic accounting and finance experts in the Polish code of criminal procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel – wskazanie na rolę ekonomicznego środowiska akademickiego w ocenie i osądzie prawidłowości prowadzenia procesów gospodarczych i ochronie obrotu gospodarczego poprzez stopniowe włączanie się w procesy sądowe. W efekcie, do czego sprowadza się teza, znacznie wzrośnie dowodowa rola rachunkowości, a wraz z nią zapotrzebowanie na niezależne opinie ekspertów pochodzących ze środowisk akademickich. Metody/podejścia badawcze – zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem obowiązującego prawa. Wartości poznawcze – wykazano, że zmiana kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w Polsce uświadomi i spowoduje znacznie większe włączenie się środowiska akademickiego – szczególnie dotyczy to obszarów rachunkowości i finansów – w obsługę karnych procesów gospodarczych, co będzie realizacją postulatów i wytycznych MNISW odnoszących się do łączenia nauki i praktyki.
EN
The Polish Code of Criminal Procedure (CCP) is forced on July 1, 2015. The most fundamental changes relate to the rules regarding the process of criminal trials, where the Court will not be entitled to play as active a role in the evidentiary part of proceedings. Expert evidences as the independent product of the expert uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation will play the significant role. Expert evidence is sought most obviously in disputes requiring detailed scientific or technical knowledge. Academic accounting and finance experts will play the most important role in incoming criminal procedure.
Year
Volume
284
Pages
214-222
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Ciechan-Kujawa M. (2014), Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Cieślak M. (1995), Polskie prawo karne, Warszawa.
 • Raport z konsultacji indywidualnych Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/148606eddfc02c2fcb40bebc5f6b1165. pdf).
 • Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_05/05e44ffe07f7e6a3b38a6144afd3ade3.pdf).
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23.pdf).
 • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf).
 • Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce (http://www.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2013_05/48d88a26c432b1692b8365e2c1e3e482.pdf).
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku - wariant pierwszy (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/f96a8c8163d435591f2f73f991ca92d5.pdf).
 • Raport z konsultacji instytucjonalnych Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/40cef86696a6c03820f- 8734638d57b40.pdf).
 • Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego: prawo, finanse publiczne, czynniki kulturowe, przygotowanie absolwentów (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_ 05/fe5b797a43b5041c3cdc3bff4c7c2a86.pdf).
 • Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413575c0e968c236bbd1d1f0a64 db.pdf).
 • Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z zagranicznych dokumentów strategicznych (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/ 61c24734cfdee1619f946416ca4ba1f2.pdf).
 • Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/ 21e652dd84ba3c6d3b17efe44a1e008a.pdf).
 • Raporty z ewaluacji dwóch wariantów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/44b800d0- 3f67271ba7e4498682538edd.pdf).
 • Drajewicz D. (2012), Kontradyktoryjność procesu karnego w świetle projektowanych zmian kodyfikacyjnych, "Monitor Prawniczy", nr 18.
 • Giezek J. (2006), [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne, Warszawa.
 • Górniok O. (1988), Wiktymologiczne problemy przestępczości gospodarczej, "Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne", t. 19.
 • Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Prengel M. (2002), Dobro prawne - centralne pojęcie prawa karnego, ,,Jurysta", nr 5.
 • Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E.H. (1999), Słownik Encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska, Europa, Wrocław.
 • Stefański R.A. (2009), Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.), "Prokuratura Generalna", nr 3.
 • Wilk L. (2011), Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego [w:] S. Kalus (red.), Ochrona obrotu gospodarczego, Warszawa.
 • Włodkowski O. (2012), Przepisy karne ustawy o rachunkowości, Lex, Warszawa.
 • Wyrok SN (2014) z 6.11.2014 r., sygn. akt IV/KK200/14.
 • Żukrowska K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/2014/2014-03-12-dynamiczny-wzrost-przestepczosci- gospodarczej-w-polsce.jhtml (dostęp: 7.09.2015).
 • [www 2] http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29207/011.pdf (dostęp: 16.01.2015).
 • [www 3] http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1458840 (dostęp: 14.08.2015).
 • [www 4] bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,1.html (dostęp: 4.09.2015).
 • [www 5] http://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-w-sprawie-projektu-nowelizacji-kodeksu-postepowania- karnego (dostęp: 14.08.2015).
 • [www 6] http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-21/opinie-numer-21/ta-straszna-kontradyktoryjnosc. html (dostęp: 14.08.2015).
 • [www 7] http://www.governica.com/Ekspert (dostęp: 14.08.2015).
 • [www 8] http://sjp.pwn.pl/szukaj/ekspert (dostęp: 30.08.2015).
 • [www 9] http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=D7F6E33F6A7B404E993F- 25B2AE47BEFF (dostęp: 30.08.2015).
 • [www 10] http://mojafirma.infor.pl/spolki/695158,Nowelizacja-KSH-zmiany-w-spolcez- oo-w-2015-r.html (dostęp: 10.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5aebd502-0b79-4ed1-b5ef-f8fc7a4e194c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.