PL EN


2016 | 289 | 51-61
Article title

Środowiskowa krzywa Kuznetsa w dekarbonizacji europejskich gospodarek

Authors
Content
Title variants
EN
Environmental Kuznets curve in decarbonisation of the European economics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje unijne, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii, bezpośrednio wpływają na kształt polityki energetycznej państw europejskich. Celem badania jest określenie wpływu wzrostu gospodarczego na emisję zanieczyszczeń poprzez weryfikację środowiskowej krzywej Kuznetsa oraz ocena wpływu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na jakość środowiska. W badaniu oszacowano parametry modelu ekonometrycznego dla 29 państw europejskich w oparciu o zestaw danych panelowych z lat 2000-2011.
EN
The EU regulations which require Member States to reduce the emission of harmful greenhouse gases and increase the share of renewable energy sources in the total energy consumption have a direct impact on the shape of the energy policy of the European countries. The aim of this study is to determine the impact of the economic growth on the emission of pollutants by means of verification of the environmental Kuznets curve and the assessment of the impact of energy generation from renewable sources on the quality of the environment. The study estimates the parameters of the econometric model for 29 European countries on the basis of panel data from the years 2000-2011.
Year
Volume
289
Pages
51-61
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
 • Agras J., Chapman D. (1999), A Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, "Ecological Economics", Vol. 28, s. 275.
 • Dinda S. (2004), Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, "Ecol Econ", Vol. 49(4), s. 431-455.
 • Doha amendment to the Kyoto Protocol, http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/ pdf/kp_doha_amendment_english.pdf (dostęp: 16.03.2015).
 • Grossman G.M., Krueger A.M. (1991), Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, "NBER Working Paper", nr 3914.
 • Jeżowski P. (2012), Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 2(10).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Rady Regionów: Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii, COM(2012)271.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020, s. 6.
 • Kuznets S. (1955), Economic Growth and Income Equality, "American Economic Review", Vol. 45, No. 1.
 • Misztal P., Rakowski W. (2012), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005 nr 203, poz. 1684 z późn. zm.
 • Skodlarski J., Matera R. (2004), Gospodarka światowa, geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stern N. (2007), The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press.
 • [www 1] Europejska Agencja Środowiska, http://www.eea.europa.eu/pl (dostęp: 06.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5afe7522-2cc8-4a10-9384-6dde405cb0b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.