PL EN


2016 | 262 | 107-119
Article title

Innowacyjne produkty systemowe jako efekt implementacji inteligentnych specjalizacji regionu

Content
Title variants
EN
Innovative system products as a result of implementation of inteligent regional specialisations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z kreowaniem innowacyjnych produktów systemowych w oparciu o realizację koncepcji inteligentnych specjalizacji (w ujęciu regionalnym). Klucz do sukcesu regionu tkwi m.in. w jego potencjale innowacyjnym, który jest istotnym czynnikiem budowania architektury marki każdego obszaru rynkowego. W tym ujęciu zasadniczą rolę odgrywają działania organów administracji publicznej − jednostki wspomagające m.in. biznes w regionie − przedsiębiorców i reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa, instytucje sfery badawczo-rozwojowej oraz współpraca powyższych podmiotów z beneficjentami produktów systemowych – końcowych ich użytkowników. Relacje i powiązania występujące pomiędzy interesariuszami danego środowiska przestrzennego pozwalają im wyznaczać i realizować optymalne, z punktu widzenia potrzeb regionu, kierunki jego aktualnych i potencjalnych zmian, wykorzystując system reprezentowanych wartości i posiadanych zdolności twórczych – inteligentnych specjalizacji.
EN
This paper addresses the issues of creating system products based on the implementation of the concept of smart specialisations (in regional approach). The key to a region’s success lies, e.g. in its potential for innovation which is an important factor in building the brand architecture of every market area. In this perspective, an essential role is played by public administration bodies – entities that support, e.g. business in the region, the entrepreneurs themselves and the enterprises they represent, research and development institutions, and cooperation between these entities and system products beneficiaries – their end users. The relationships and links that develop between the stakeholders within the given spatial environment (e.g. regional) allow them to set and follow optimal – from the point of view of the needs of the region – directions of its current and potential transformations utilising the system of shared values and creative abilities – smart specialisations.
Year
Volume
262
Pages
107-119
Physical description
Contributors
 • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
References
 • Czaputowicz J. (2008), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kardas M. (2011), Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2 (50).
 • Mazur S., Olejniczak K. (2012), Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wlaźlak K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zalewski M., Wagner I. (2008), Analizy sieci w kontekście obszarów priorytetowych technologii, [w:] M. Zalewski (red.), Perspektywy zrównoważonego rozwoju regionułódzkiego: szanse i zagrożenia, Green, Łódź.
 • Żabiński L. (2013), Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Żabiński L. (2009), Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] http://www.een.org.pl/index.php/Badania_i_rozw%C3%B3j/articles/strategiainteligentnej-specjalizacji.html (dostęp: 07.05.2015).
 • [www 2] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl. pdf, arkusz informacyjny Komisji Europejskiej: Strategie badawcze i informacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Polityka spójności na lata 2014-2020 (dostęp: 13.05.2015).
 • [www 3] http://www.klasterzi.pl/pliki/przy_herbacie/Inteligentne_branze_2014-2020.pdf (dostęp: 13.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5b3d7238-e840-48c9-84a4-c5cfb41e1e64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.