PL EN


2016 | 284 | 117-127
Article title

Propozycja wzorca części finansowej raportu zintegrowanego

Authors
Content
Title variants
EN
Proposed standard of integrated report's financial part
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Raportowanie zintegrowane coraz częściej jest narzędziem komunikowania się jednostki z jej interesariuszami. Część niefinansową raportów zintegrowanych uznaje się za ujednoliconą, podczas gdy brak jest standaryzacji części finansowej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie wzorca części finansowej raportu zintegrowanego. Wskazano korzyści oraz możliwości aplikacji proponowanego wzorca. W artykule wykorzystano metodę historyczną oraz metodę dedukcji, w szczególności aprioryczną.
EN
Integrated report has recently become a tool to communicate with enterprise’s stakeholders. The non financial part of integrated report is standardised, while the financial part of this report is not standardised. The main purpose of this article is to present the conceptual unified financial part of integrated report. Also the advantages and practical application of this new approach have been listed. Historical and deduction methods were used.
Year
Volume
284
Pages
117-127
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Jensen J.G., Berg N. (2012), Determinants of Traditional Sustainability Reporting Versus Integrated Reporting. An Institutionalist Approach, "Business Strategy and the Environment", Vol. 21, Issue 5.
 • Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica", nr 266, Łódź.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 101-110.
 • Kwiecińska K. (2015), Wiarygodność zintegrowanego raportu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 3, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Leszczynska A. (2012), Towards Shareholders' Value: an Analysis of Sustainability Reports, Industrial Management & Data Systems, Vol. 122, Issue 6, s. 911-928.
 • Mazurowska M. (2015), Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Comitee, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 3, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 69, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 827, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Stent W., Dowler T. (2015), Early Assessments of the Gap Between Integrated Reporting and Current Corporate Reporting, "Meditari Accountancy Research", Vol. 23, Issue 1, s. 92-117.
 • Szczepankiewicz E.I. (2014a), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR [w:] P. Mućko (red.), Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 832, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 71, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2013/3.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Management Commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66(122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm. - w opracowaniu UoR.
 • de Villiers Ch., Rinaldi L., Unerman J. (2014), Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 27, Issue 7, s. 1042-1067
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5b6723ea-9469-4768-9d84-d4c1282c74aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.