Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 133-146

Article title

Ubóstwo w gospodarkach rynkowych – przykład krajów UE

Content

Title variants

EN
Poverty in market economies – an example of EU countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ubóstwo jest wielowymiarowym zjawiskiem społecznym występującym w każdej gospodarce na całym świecie, a jego eliminacja stała się pierwszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Development Goals – SDGs). Celem artykułu jest analiza poziomu ubóstwa i jego zmian w krajach UE podzielonych na dwie grupy: stare i nowe gospodarki rynkowe. Przeprowadzono ją na podstawie 10 wskaźników (dostępnych w bazie danych Eurostatu), określających postępy w realizacji pierwszego SDG z wykorzystaniem statystycznej analizy opisowej ich szeregów czasowych dla okresu 2005-2016 oraz syntetycznych wektorowych miar ubóstwa obliczonych dla każdego kraju. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne zróżnicowanie ubóstwa w analizowanych grupach krajów, a także na zmiany jego poziomu w badanym okresie.
EN
Poverty is a multidimensional social phenomenon occurring in every economy around the world, and its elimination has become the first of the Sustainable Development Goals (SDGs). The aim of the article is to analyze the level of poverty and its changes in EU countries divided into two groups: old and new market economies. It was carried out on the basis of 10 indicators (available in the Eurostat database) specifying the progress in the implementation of the first SDG. The achievement of the goal was based on the use of analysis of descriptive statistics of their time series for the period 2005-2016 and synthetic vector measures of poverty calculated for each country. The obtained results indicate a significant differentiation of poverty in the analyzed groups of countries and changes in its level in the analyzed period.

Year

Volume

378

Pages

133-146

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Makroekonomii

References

 • Alkire S., Santos M.A. (2013), A Multidimensional Approach: Poverty Measurement & Beyond, “Social Indicators Research”, No. 112, s. 239-257.
 • Bank Światowy (2001), World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, World Bank, Washington.
 • Barkin D., Lemus B. (2013), Understanding Progress: A Heterodox Approach, “Sustainability”, No. 5, s. 417-431.
 • Berggren N. (2003), The Benefits of Economic Freedom: A Survey, “The Independent Review”, Vol. VIII, No. 2, s. 193-211.
 • Boryczko M., Frysztacki K., Kotlarska-Michalska A., Mendel M. (2016), Solidarni przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Darvas Z. (2017), Why is it so Hard to Reach the EU’s ‘Poverty’ Target? “Discussion papers MT-DP”, No. 2017/14, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences.
 • Davis P.E., Sanchez-Martinez M. (2015), Economic Theories of Poverty, Joseph Rowntree Foundation, https://www.jrf.org.uk/report/economic-theories-poverty (data dostępu: 14.09.2018).
 • Eurostat (2017), Sustainable development in the European Union: Monitoring Report on Progress Towards the SDGs in an EU Context (2017 edition), http://ec.europa.eu/eurostat/about/policies/copyright (data dostępu: 20.09.2018).
 • Gordon D., Irving M.K., Nandy S., Townsend P. (2009), The Extent and Nature of Absolute Poverty Final Report to DFID: R8382, The University of Bristol, s. 4, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c37ed915d622c0011d7/R8382FR.pdf (data dostępu: 10.09.2018).
 • Haughton J., Khandker S.R. (2009), Handbook on Poverty and Inequality, World Bank, Washington, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:22405907~menuPK:6626650~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html (data dostępu: 12.09.2018).
 • Ignaciuk E.B., Kiwak W. (2014), Ubóstwo, jako przejaw nieefektywności rynku, „Pieniądze i Więź”, nr 3(64), s. 132-141.
 • Kaźmierczak-Kałużna I. (2012), Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne, „Kultura i Społeczeństwo. Odmiany Nierówności”, nr 1, s. 147-157.
 • Kim K., Lee Y., Lee Y. (2010), A Multilevel Analysis of Factors Related to Poverty in Welfare States, “Social Indicators Research”, No. 99, s. 391-404.
 • Komisja Europejska (2009), Badanie Eurobarometru – ubóstwo i wykluczenie społeczne, http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/extranet/Eurobarometre_091216_PL.pdf (data dostępu: 12.09.2018).
 • Komisja Europejska (2017), EU SDG Indicator Set. Indicators for Monitoring the Sustainable Development Goals (SDGs) in an EU Context, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/7736915/EU-SDG-indicator-set-with-cover-note-170531.pdf (data dostępu: 14.09.2018).
 • Lister R. (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Little D. (2013), Poverty and Economics, Economist’s View, http://economistsview.typepad.com/economistsview/2013/08/poverty-and-economics.html (data dostępu: 20.09.2018).
 • Malinowska E. (2012), Ubóstwo jako efekt zewnętrzny funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 25, s. 37-49.
 • Marx I., Nolan B., Olivera J. (2015), The Welfare State and Antipoverty Policy in Rich Countries [w:] A.B. Atkinson, F. Bourguignon (eds.), Handbook of Income Distribution, Vol. 2, Elsevier, s. 2063-2139, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444594297000248 (data dostępu: 11.09.2018).
 • Mellish J. (2016), Relative Poverty – a Measure of Inequality, not Poverty, http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/soss/politics/conference/Jack%20Mellish%20-%20Relative%20Poverty%20%20a%20Measure%20of%20Inequality%20not%20Poverty.pdf (data dostępu: 14.09.2018).
 • Naïri Quinn N. (2017), The Global Multidimensional Poverty Index, EC Joint Research Centre, https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/01%20-%20Global%20Multidimensional%20Poverty%20Index%20-%20Natalie%20Nairi%20Quinn_0.pdf (data dostępu: 5.08.2018).
 • Nándori E. (2011), Subjective Poverty and Its Relation to Objective Poverty Concepts in Hungary, “Social Indicators Research”, No. 102, s. 537-556.
 • Narayan A., Saavedra-Chanduvi J., Tiwari S. (2013), Shared Prosperity: Links to Growth, Inequality and Inequality of Opportunity, Policy Research Working Group 6649, The World Bank.
 • Panek T. (2008), Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru [w:] Statystyka społeczna – dokonania, szanse, perspektywy, BWT, t. 57, GUS, Warszawa, s. 96-108, www.stat.gov.pl/cps/.../POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf (data dostępu: 15.09.2018).
 • Panek T. (2014), Statystyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pollok A. (2002), Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr LXIV(4), s. 149-171.
 • Pereira da Costa L., Dias J.G. (2015), What do Europeans Believe to be the Causes of Poverty? A Multilevel Analysis of Heterogeneity Within and Between Countries, “Social Indicators Research”, Vol. 122(1), s. 1-20.
 • Pérez de la Fuente B. (2016), Economic Growth and Poverty Reduction in a Rapidly Changing World, European Economy ECONOMIC BRIEF 019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eb019_en_2.pdf (data dostępu: 19.09.2018).
 • Tarkowska E. (2013a), Wprowadzenie. Dyskurs ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 14-34.
 • Tarkowska E. (2013b), Zakończenie. Wielość i zróżnicowanie dyskursów ubóstwa [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 436-450.
 • Therborn G. (2015), Nierówność która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Townsend P. (1979), Poverty in the United Kingdom, Allen Lane and Penguin Books, London.
 • UNDP (2013), Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, New York.
 • Weziak-Bialowolska D. (2016), Spatial Variation in EU Poverty with Respect to Health, Education and Living Standards, “Social Indicators Research”, Vol. 125(2), s. 451-479.
 • Weziak-Bialowolska D., Dijkstra L. (2014), Regional Human Poverty Index. Poverty in the Regions of the European Union, Joint Research Centre EUR, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/regionalhuman-poverty-index-poverty-regions-european-union (data dostępu: 4.08.2018).
 • [www 1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators (data dostępu: 21.09.2018).
 • [www 2] Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (data dostępu: 17.09.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-5c1e8fd8-ead5-4379-b50a-f0659ec00791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.