PL EN


2015 | 239 | 116-127
Article title

Fundusze target date – nowy produkt w ofercie towarzystw funduszy inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Target date funds – the new product in the investment funds management companies offer – comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty funduszy target date, jak i charakterystyka pierwszych polskich funduszy tego typu. Fundusze te mają za zadanie ułatwić potencjalnym inwestorom wybór odpowiedniego funduszu w oparciu o kryterium daty przejścia na emeryturę. Nie są one jednak wolne od wad ani ryzyka. W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie istota funduszy target date z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi funduszami a innymi zaliczanymi do funduszy cyklu życia. W części drugiej scharakteryzowane zostaną, z wykorzystaniem analizy opisowej z zestawieniami tabelarycznymi, pierwsze krajowe fundusze target date. W głównej mierze przedmiotem tej analizy będą: opłaty i koszty związane z przystąpieniem do tych funduszy oraz stosowane zasady polityki lokacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na ścieżki alokacji aktywów.
EN
The objective of the hereby paper is bringing closer the essence of the target date funds and characteristics of the first Polish funds of this type. The main aim of these funds is to facilitate the choice of appropriate fund for potential investors based on the criterion of the retirement date. However they aren't free from disadvantages and the risk. In the first part of this article an overall description of target date funds will be described with taking differences into account among these funds and other funds ranked as life cycle funds. In part second part the first Polish target date funds will be characterized with using descriptive analysis. The main objects of analysis will be: the cost and fees associated with the accession to these funds, the investment policy and the glide paths.
Year
Volume
239
Pages
116-127
Physical description
Contributors
References
  • Balduzzi P., Reuter J. (2012), Heterogeneity In target-date funds: optimal risk taking or risk matching? „NBER Working Paper” No. 17886.
  • Boscaljon B. (2011), Determining the „glide path” for target-date funds. „Financial Services Review”, No. 20.
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 r.
  • Lewis N.D. (2008a), The relationship between target date and target risk funds. „Pensions”, Vol. 13, 1-2.
  • Lewis N.D. (2008b), Making ends meet: Target date investment funds and retirement wealth creation. „Pensions”, Vol. 13, 3.
  • Półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy ING Perspektywa za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 r.
  • Prospekt informacyjny ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2013 r.)
  • Prospekt informacyjny PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (tekst jednolity prospektu obowiązujący od dnia 28 maja 2013 r.).
  • Target-date Series Research Paper (2012), Industry Survey, Morningstar.
  • Viceira L.M. (2007), Life-cycle funds, Harvard Business School, NBER and CEPR, http://ssrn.com/abstract=988362.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5c5d00eb-74f7-4477-ba80-c4fe7a9477f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.