PL EN


2017 | 329 | 82-93
Article title

Uprzywilejowanie podmiotu finansującego układ w prawie restrukturyzacyjnym w przypadku nieudanej restrukturyzacji

Content
Title variants
EN
Preferential treatment of the entity financing the arrangement of the restructuring law in a case of failed restructuring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie i ocena nowego rozwiązania pozwalającego na uprzywilejowanie podmiotu udzielającego finansowania przedsiębiorcy przechodzącego kryzys, a rozpoczynającego proces restrukturyzacji wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 roku na gruncie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Wierzycielowi zapewniającemu nowe finansowanie zagwarantowano preferencyjną pozycję prawną zarówno w samym postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i w postępowaniu upadłościowym wszczętym na wypadek niepowodzenia restrukturyzacji finansowanej poprzez zapewnienie mu pierwszeństwa zaspokojenia w upadłości następującej bezpośrednio po restrukturyzacji przed wierzycielami dotychczasowymi. W aspekcie minimalizowania ryzyka utraty zainwestowanych środków ustawodawca zaproponował rozwiązania tworzące zadowalające instrumenty bezpieczeństwa dla wierzycieli, które będą zachęcały instytucje kredytowe do angażowania się w tego typu przedsięwzięcia.
EN
The aim of the underlying study is to bring closer and to asses a new solution, that allows preferential treatment of subject granting a financing for the benefit of an entity that is going through a crisis and is beginning the restructuring proceeding, which came into force on 1st of January 2016 on the grounds of Act of 15 May 2015 Restructuring Law. The creditor, that grants a new financing, is guaranteed with a preferential legal position both in the restructuring proceeding itself as well as in bankruptcy proceeding initiated in case of financial restructuring failure by providing that creditor with precedence of indulgence in bankruptcy before previous creditors, that follows directly after restructuring. In the aspect of minimizing the risk of invested funds loss, the legislator proposed a solution that creates fair safety instruments for creditors, that encourage financing institutions to engage in that sort of undertakings.
Year
Volume
329
Pages
82-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń
References
 • Adamus R. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Blatz M., Kraus K.-J., Haghani S. (2006), Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis, Springer, Berlin.
 • Garstka M. (2006), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Gurgul S. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wyd. I, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hrycaj A., Jakubecki A., Witosz A. (2016), System prawa handlowego, Tom 6: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (1996), Problemy i wytyczne w restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, AE-TNOiK, Kraków, s. 158.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym, Dz.U. 1934, poz. 93.
 • Torbus A., Witosz A.J., Witosz A. (2016), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015, poz. 978.
 • Ustawa z dnia 13 stycznia 2015 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2015, poz. 128.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U 2015, poz. 233.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2016, poz. 380.
 • Zedler F. (2015), Ogólna ocena prawa restrukturyzacyjnego, "Monitor Prawa Bankowego" 2015, nr 12, s. 9-18.
 • Zimmerman P. (2016), Prawo upadłościowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5c64114d-7f21-44f3-ad2e-dc2a70fac343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.