PL EN


2016 | 284 | 11-20
Article title

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9

Content
Title variants
EN
Management accounting as a source of information to report on the activities in the context of the Polish accounting standard of no. 9
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest prezentacja zasadniczych obszarów powiązań informacyjnych między sprawozdaniem z działalności a systemem rachunkowości zarządczej. Zwrócono w nim szczególną uwagę na te obszary (narzędzia) rachunkowości zarządczej, z których można czerpać informacje do tego sprawozdania wprost lub z wykorzystaniem innych baz informacyjnych. Podjęto próbę wskazania wybranych kategorii informacyjnych sprawozdania z działalności na tle narzędzi rachunkowości zarządczej umożliwiających ich pomiar. W rozważaniach wykorzystano metody przeglądu i analizy literatury oraz aktów prawnych, a wnioskowanie przeprowadzono z uwzględnieniem metod dedukcji i rozumowania przez analogię.
EN
The aim of this paper is to identify major areas of information relationship between the report on the activities and management accounting system. This particular attention was paid to those areas (tools) of management accounting, from which we can directly gain information for this report or using other information bases. In this article was made an attempt to indicate the selected categories from report of the activities with an indication of management accounting tools that enable their measurement. As a basic research method was used analysis of literature and legal regulations. The conclusions are based on the methods of deduction and reasoning by analogy.
Year
Volume
284
Pages
11-20
Physical description
Contributors
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
  • Helin A. (2014), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
  • Komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2014 r., poz. 17.
  • Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Nowak E. (2010), Zadania rachunkowości zarządczej w świetle międzynarodowych wytycznych dobrych praktyk, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 123.
  • Nowak E. (2012), Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
  • "Sprawozdanie z działalności" Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości (2013) [w:] Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
  • Szydełko A. (2010), Hybrydowe rachunki kosztów w kreowaniu informacji na potrzeby zarządzania kosztami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 123.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  • Walińska E. (2008), Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5ca3eabe-a6b3-46b5-b266-c2c08ace2ebd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.