PL EN


2017 | 312 | 40-50
Article title

Instrumenty regulacji rynków rolnych w uwarunkowaniach wspólnej polityki rolnej UE

Content
Title variants
EN
Instruments of agricultural markets regulation in the conditions of the EU common agricultural policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu instrumentów regulacji rynków rolnych w krajach członkowskich UE, z uwzględnieniem ewolucji tego systemu od całkowitego wykluczenia roli rynku, poprzez administracyjne ustalanie cen do stanu obecnego, kiedy nastąpiła zmiana sposobu interwencji i rynek jest w znacznie mniejszym stopniu regulowany. Na podstawie przeprowadzonej analizy dynamiki produkcji i eksportu wybranych produktów rolnych można stwierdzić, że reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) przyczyniły się do wyhamowania tempa wzrostu produkcji i eksportu, zwłaszcza na rynkach zbóż, wołowiny, mleka, oraz do ustabilizowania rynków rolnych.
EN
The aim of the article is to present the functioning of a system of instruments addressed to regulate agricultural markets in the EU member states, taking into account the evolution of the system from total exclusion of the role of the market through fixing prices in an administrative way to the present situation, when the market is much less regulated and a variety of changes in the intervention methods has been introduced. On the basis of conducted analysis of the dynamics of production, and exports of selected agricultural products it can be concluded that reforms of the common agricultural policy (CAP) have contributed to the slowdown in production and exports, particularly on the markets for cereals, beef and milk and have helped to stabilize agricultural markets.
Year
Volume
312
Pages
40-50
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Ekonomii i Agrobiznesu. Wydział Agrobioinżynierii
References
  • Baldwin R., Wyplosz Ch. (2012), The Economics of European Integration, McGraw Hill Higher Education, Berkshire, UK.
  • Bezat A., Figiel S., Kufel J. (2009), Model dynamicznego stochastycznego stanu równowagi ogólnej jako narzędzie wspierające formułowanie założeń polityki rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  • Commision of the European Communities (1 February 1991), The Development and the Future of the CAP, Communication of the Commision to the Council COM (91) 100, Brussels.
  • Council Regulation (EC) of 29 September 2003 Establishing Common Rules for Direct Support Schemes under the Common Agricultural Policy and Establishing Certain Support Schemes for Farmers, No. 1782/2003, OJ of the EU, L 270/1.
  • Jurewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007), Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa.
  • Nasiłowski M. (2001), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  • Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347/738.
  • Working E.J. (1953), The Effectiveness of Free Market Prices in Allocating Resources Within Agriculture, “American Journal of Agricultural Economics”, Vol. 35, Iss. 5, s. 784-794.
  • [www 1] http://www.fao.org/statistics/databases/en/ (dostęp: 10.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5d595243-1f3a-4dc8-8959-96b63cc122c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.