PL EN


2016 | 253 | 118-128
Article title

Wynik finansowy a kanony rachunkowości

Content
Title variants
EN
Financial result and accounting principles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wynik finansowy jako kategorię rachunkowości. Treść ekonomiczną wyniku finansowego scharakteryzowano na tle zasad rachunkowości oraz modeli wyceny bilansowej. Rozszerzenie stosowania modeli wyceny w wartości godziwej prowadzi do zniekształcenia informacji o realnie osiągniętym wyniku finansowym.
EN
The paper presents financial result as a category of accounting. The economic essence of financial result characterized against a background of accounting principles and valuation models. A wider application of the fair value models lead to a distortion of financial result.
Year
Volume
253
Pages
118-128
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcie, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa – dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 62, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 53, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2008), Ile warta jest pszczoła, czyli nowa rachunkowość [w:] Wartość i wycena w ekonomii i rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Rytm, Kraków.
 • Kutera M. i Surdykowska S. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Luty Z. (2010), Wirtualny wymiar informacji finansowej [w:] E. Mączyńska, Z. Messner (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 • Micherda B. i Szulc M. (2012), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Zeszyty Naukowe, nr 12, PTE, Kraków.
 • MSSF 13 Wycena w wartości godziwej, MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Rówińska M. (2009), Zakres stosowania modelu wartości godziwej w wycenie bilansowej aktywów jednostki gospodarczej [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe, nr 542, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rówińska M. i Zadora K. (2012), Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości [w:] H. Buk i A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne, nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Sawicki K. (2009), Wybrane problemy ustalania wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 53, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Stochniałek-Mulas K. i Fita K. (2011), Sprawozdanie finansowe w krzywym zwierciadle, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 64, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Stojilković V. (2011), Towards a Criticism of Value Accounting, “Economics and Organization” Vol. 8, No. 1.
 • Śnieżek E. i Wiatr M. (2010), Wybrane aspekty odwzorowania zasad „true and fair view” w bilansie XXI wieku [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, tom II, Studia i Prace, nr 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Założenia koncepcyjne MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5d7031a5-3202-4c49-87f7-1383797c6900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.