PL EN


2016 | 285 | 11-27
Article title

Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym w kontekście zmian regulacji prawa energetycznego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Additional disclosure in financial statement according to amendment to the energy law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje wpływ nowelizacji ustawy Prawo energetyczne na sprawozdawczość finansową spółek prowadzących działalność energetyczną. Nowelizacja wymaga od spółek dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym – konieczne jest wyszczególnienie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów dotyczących bezpośrednio poszczególnych typów działalności. Dodatkowo zweryfikowano ujawnienia zamieszczone w sprawozdaniach finansowych największych polskich producentów energii: Tauron Polska Energia S.A., Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE S.A), ENEA S.A. i Energa S.A. oraz pozostałych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, w jaki sposób poszczególne spółki i ich audytorzy poradzili sobie z przygotowaniem i zbadaniem ujawnień wymaganych przez nowelizację. Jednocześnie przedstawiono możliwości zaprezentowania wymaganych ujawnień i procedury związane z przygotowaniem osobnego bilansu i rachunku wyników.
EN
The article describes the impact of the amendment to the Energy Law on the financial reporting of companies operating in energy’s sector. The amendment requires additional disclosures in the financial statement- it is necessary to present the assets, liabilities, revenues and expenses related directly to specific types of activities (specified in Energy Law). In addition information included in the financial statements of the biggest polish producers of energy: Tauron Polish Energy SA, the Polish Energy Group SA (PGE), ENEA SA. and in addition other Polish companies listed on Warsaw Stock Exchange, have been verified, to check how particular companies and their auditors have managed to implement those requirements. In the article possibilities of presentation the required disclosures have been presented together with potential ways of preparing a separate balance sheet and income statement.
Year
Volume
285
Pages
11-27
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Studia doktoranckie
References
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 151.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • [www 1] Sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2014 r. http://www.ecbedzin.pl/ec-bedzin-s.a./relacje-inwestorskie/raporty-okresowe,2015 (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 2] Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. http://ir.enea.pl/pl/releases/3612?from_y=2015&from_m=1 &from_d=1&to_y=2015&to_m=12&to_d=31 (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 3] Energa S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. http://www.ir.energa.pl/657/pl/ releases/3320?from_y=2015&from_m=1&from_d=1&to_y=2015&to_m=12&to_d=31 (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 4] KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/ Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Raporty-finansowe/2014-Raport-Roczny (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 5] PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 r. http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/materialy-do-pobrania/rok/ 2015/filtr/sf-jednostkowe/ (dostęp: 6.09.2016).
 • [www 6] Polenergia S.A. Sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. http://www.polenergia.pl/pol/pl/reports/periodical (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 7] Sprawozdanie finansowe Starhedge Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. http://www.starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/ (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 8] Jednostkowy raport roczny Tauron Polska Energia S.A. za 2014 r. http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Strony/raportyokresowe. aspx#okresowe_2014 (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 9] Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów- Konin S.A. Sprawozdanie finansowe a okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. http://ri.zepak.com.pl/pl/ raporty/raporty-okresowe.html?y=2015 (dostęp: 6.09.2015).
 • [www 10] http://mojafirma.infor.pl/dzialalnosc-gospodarcza/678246,Zmiany-prawieenergetycznym- a-obowiazki-przedsiebiorstw-w-zakresie-ksiegowosci.html (dostęp: 25.09.2015).
 • [www 11] http://www.p4b.com.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=68:m ay-trojpak-energetyczny-nowe-regulacje-w-prawie-energetycznym&catid=17:inne (dostęp: 24.09.2015).
 • [www 12] http://www4.rp.pl/artykul/1188545-Sprawozdanie-finansowe-firm-energetycz nych-a-biegli-rewidenci.html (dostęp: 24.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5de3a2e7-d3b4-4333-be6f-a19de4fe7a7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.