PL EN


2017 | 319 | 117-126
Article title

Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The problems of the economic development of the European Union member states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie stopnia zróżnicowania kondycji gospodarczej państw UE oraz weryfikacja hipotezy o zacieraniu się różnic w tym zakresie w wyniku procesów integracyjnych. Wykorzystano w tym celu metodę sum standaryzowanych, która pozwala na liniowe uporządkowanie państw w oparciu o szereg przyjętych cech diagnostycznych. Ich dobór oparto o część gospodarczą wskaźników zrównoważonego rozwoju. Rezultaty badań w postaci miar oceny kondycji gospodarczej nie wykazały trwałej tendencji w zbliżaniu się krajów UE. Nie nastąpiły również istotne zmiany w rankingach analizowanych gospodarek. Przyczyny tego leżeć mogą w zbyt krótkim okresie badawczym, kryzysie gospodarczym lub procesach dezintegracyjnych w ostatnich latach w Europie.
EN
The aim of the article is to indicate the degree of diversification of the economic state of the EU and to verify the hypothesis about the blurring of differences in this area as a result of integration processes. The standardized sum method allows the linear arrangement of states based on the number of accepted diagnostic features. Their selection was based on some economic indicators of sustainable development. The results of research did not show a permanent tendency in the EU countries to become similar. There were also no significant changes in the rankings of the analyzed economies. The reasons for this may lie in too short a period of research, the economic crisis or the disintegration processes in recent years in Europe.
Year
Volume
319
Pages
117-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Bąba W. (2016), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna [w:] H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Bąk I., Szczecińska B. (2013), Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych, „Folia Pomeranae Universitatas Technologiae Stetinensis, Oeconomica”, nr 71.
 • Beck K., Grodzicki M. (2014), Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Cymbarowicz K. (2016), Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych [w:] H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice
 • Kopyściański T., Rólczyński T. (2013), Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006-2012, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3.
 • Majewska A. (2000), Klasyfikacja światowych giełd terminowych za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju, „Rynki kapitałowe. Rynki nieruchomości, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki”, nr 9, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 294.
 • Mokrosińska D. (2011), Analiza porównawcza PKB, PKB per capita oraz konwergencja typu BETA w regionach Polski i wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] S.I. Bukowski (red.) Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Pawlas I. (2015), Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej – analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 228.
 • Piotrowski J. (2015), Gospodarka Polski w procesie konwergencji do poziomu rozwiniętych państw członkowskich UE, „Unia Europejska”, nr 1.
 • Tendera-Właszczuk H. (2016), Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15 [w:] E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska (red.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały”, nr 3.
 • Turczak A. (2013), Liczba abonentów telefonii przewodowej i komórkowej w krajach Unii Europejskiej [w:] P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty społeczne, Economicus, Szczecin.
 • Wawrzyniak D. (2015), Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 11.
 • Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 10.2016).
 • [www 2] http://wskaznikizrp.stat.gov.pl (dostęp: 10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5df92a5e-33d9-4294-a784-9a7530311171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.