PL EN


2016 | 276 | 210-222
Article title

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Intellectual capital and the market value of enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wi􀄊ksze oczekiwania klientów, zbli􀄪ona oferta produktowa oraz rosn􀄅ca konkurencja, powoduj􀄅 spadek roli tradycyjnych czynników zwi􀄅zanych z aktywami materialnymi na rzecz aktywów niematerialnych. Wyniki bada􀄔 potwierdzi􀃡y, 􀄪e w d􀄅- 􀄪eniu do maksymalizacji warto􀄞ci, du􀄪e znaczenie odgrywa kapita􀃡 intelektualny w tym wiedza oraz umiej􀄊tno􀄞ci. Nie da si􀄊 ich prosto powieli􀃼, nale􀄪􀄅 one zreszt􀄅 w pe􀃡ni do pracownika, a nie firmy, st􀄅d ich du􀄪e znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Przedsi􀄊biorstwa du􀄪e kreuj􀄅 cz􀄊􀄞ciej przewag􀄊 nad rywalami rynkowymi poprzez dzia- 􀃡ania promocyjne, znan􀄅 mark􀄊, a przede wszystkim atrakcyjn􀄅 cenowo ofert􀄊. Przedsi􀄊- biorstwa M􀄝P poszukuj􀄅 􀄨róde􀃡 swej konkurencyjno􀄞ci w kapitale ludzkim, relacjami z klientami.
EN
Higher expectations of customers, similar product assortment and increasing competition, cause a decrease in the role of traditional factors associated with tangible assets for the growing importance of intangible assets. In order to maximise the company value, respondents indicated huge importance of knowledge and skills, as the most important components of intellectual capital. It cannot be simply replicate, moreover, they are closely to the employee and not the company, thus explain their importance in creating competitive advantage. Large enterprises indicate a chance to gain market advantage over its rivals in the area of the promotional activities, using well-known brand and – most of all – the ability to offer an attractive price offer. SMEs enterprises looking for sources of its competitiveness in other the area related to human resources, customer relationship.
Year
Volume
276
Pages
210-222
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
References
 • Bąk M. (2008), Wartości niematerialne i prawne w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego oraz międzynarodowych standardów rachunkowości [w:] G. Borys (red.), Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Prace Naukowe, nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Bojnowska A., Urban M. (2010), Czynniki kreujące wartość szkoły wyższej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 586 (25).
 • Buczko A. (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Prace Naukowe, nr 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Gorczyńska M. (2015), Funkcje i cele przedsiębiorstwa [w:] H. Zadora (red.), Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty, Difin, Warszawa.
 • Grzybek O. (2014), Zasoby niematerialne jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 190.
 • Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa.
 • Janik A., Paździor W. (2011), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Korzeb Z. (2010), Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa.
 • Maćkowiak E. (2013), Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Pioch J., Chmielewski M. (2015), Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością [w:] J. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Radawiecka E. (2012), Warunki wyodrębniania wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 690 (51).
 • Szczepankowski P. (2012), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5e2957fd-c8ad-49c6-b1e9-e2cabfcd50b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.