PL EN


2012 | 4(207) | 87-107
Article title

Spis powszechny jako źródło informacji o ludności

Content
Title variants
EN
National Census as a Source of Data on Population
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses major features of censuses, focusing particularly on the recent census of the population of Poland (National Census of Population and Housing 2011, NSP 2011). Description of the census is preceded by a general historical background and by a presentation of the context created by recommendations concerning population censuses provided by international bodies, as well as experiences and practices implemented by various countries. Usefulness of census data on population is analyzed, as well as their advantages and disadvantages and prospects for the future. While the first part of the article discussing the characteristics of the NSP 2011 focuses on the official assumptions underlying the census, adopted methodology, etc., the second part attempts at a critical assessment of these assumptions and of the quality of census data.
PL
Artykuł ukazuje podstawowe cechy spisów ludności, ze szczególnym uwzględnieniem spisu ludności Polski w 2011 roku (NSP 2011). Charakterystyka badania spisowego poprzedzona została krótkim rysem historycznym oraz przedstawieniem kontekstu, jaki stanowią zalecenia międzynarodowych organizacji, dotyczące przeprowadzania spisów ludności, a tak- że doświadczenia i praktyka różnych państw w tym zakresie. Dokonano analizy użyteczności informacji uzyskiwanych o ludności w spisach, wad i zalet badania oraz zarysowano perspektywy na przyszłość. W pierwszej części, stanowiącej omówienie NSP 2011, artykuł koncentruje się głównie na oficjalnych założeniach badania spisowego, przyjętych zasadach metodologicznych itd., w drugiej części podjęto próbę krytycznej oceny tych założeń i jakości pozyskanych w spisie informacji.
Year
Issue
Pages
87-107
Physical description
Contributors
References
 • Anderson, Margo. 2001. Censuses: History and Methods. [Hasło]. W: N.J. Smelser i P.B. Baltes (red.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 2. Amster- dam, Paris [etc.]: Elsevier, s.1605–1610.
 • Bailar, Barbara A. 2001. Censuses: Comparative International Aspects. [Hasło]. W: N.J. Smel- ser i P.B. Baltes (red.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 2. Amsterdam, Paris [etc.]: Elsevier, s. 1595–1599.
 • Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2010 censuses of population and housing. 2006. New York, Geneva: United Nations, http://www.unece.org/fileadmin/ DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf, dostęp 04.05.2012.
 • Czarkowska, Wanda, Krystyna Kluzowa i Krystyna Slany. 1989. Elementy demografii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dygaszewicz, Janusz. 2009. Spisy powszechne XXI wieku. „Wiadomości Statystyczne” 6 (577): 13–27.
 • Gorlach, Krzysztof, Zbigiew Drąg i Piotr Nowak. 2004. Ku wsi zdezagraryzowanej? Ludność wiejska i rolnicza w świetle wybranych danych spisu powszechnego. „Studia Socjologiczne” 1 (172): 31–45.
 • Haines, Michael R. 2001. Demographic Data Regimes. [Hasło]. W: N.J. Smelser i P.B. Baltes (red.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 2. Amster- dam, Paris [etc.]:Elsevier, s. 3433–3435.
 • Holzer, Jerzy Z. 2003. Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jarosz, Maria. 2004. Narodowy Spis Powszechny 2002. Zalety i wady. „Studia Socjologiczne 1 (172): 9–17.
 • Kotowska, Irena Elżbieta. 2009. Spisy powszechne ludności jako źródło o przemianach demograficznych i społecznych. „Wiadomości Statystyczne” 9 (580): 1–15.
 • Łukasiewicz, Juliusz. 2009. Spisy ludności w Polsce i na ziemiach polskich do 1939 r. „Wiadomości Statystyczne” 6 (577): 1–13.
 • Nyczaj, Krzysztof. 2010. Rejestry administracyjne jako źródło wiedzy statystycznej. „Wiadomości Statystyczne” 11 (594): 9–20.
 • Overview of the Census of Population. 2011. Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/overview-apercu/pop1-eng.cfm#int3, dostęp 27.04.2012.
 • Paradysz, Jan. 2009. Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce. „Wiadomości Statystyczne” 7 (578): 1–9.
 • Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 2. 2008. New York: United Nations, http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm, dostęp 04.05.2012.
 • Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych staty- styki publicznej na rok 2011 (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1594). Grudzień 2010. Warsza- wa: Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bip/4768_PLK_HTML.htm, dostęp 13.04.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań – znaczenie i wpływ na spis ludności i mieszkań w Polsce. 2008. Warszawa: GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm, dostęp 04.05.2012.
 • Różnice wyników BAEL i NSP 2011 – komentarz. Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r. Warszawa: GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 20.06.2012.
 • Slany, Krystyna i Krystyna Kluzowa. 2004. Rodzina polska w świetle wyników NSP 2002. „Studia Socjologiczne” 1 (172): 47–63.
 • Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921–2002. Wybór pism demografów pod red. Z. Strzeleckiego i T. Toczyńskiego. 2002. Warszawa: PTD, GUS.
 • Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie Spisu ludności i mieszkań 2011. 2008. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, http://www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML. htm, dostęp 04.05.2012.
 • Strzelecki, Zbigniew. 2009. Spisy powszechne ludności w Polsce a potrzeby informacyjne administracji państwowej. „Wiadomości Statystyczne” 8 (579): 1–13.
 • Szukalski, Piotr. 2004. Rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce i w krajach UE. W: W. Warzy- woda-Kruszyńska i P. Szukalski (red.). Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s. 23–47.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 • Dziennik Ustaw z 2010 r., Nr 47, poz. 277, http://www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm, dostęp 04.05.2012.
 • Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława. 2004. Polacy „na zasiłku”. „Studia Socjologiczne” 1
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Marzec 2012 Warszawa: GUS.
 • Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. (22.12.2011). War- szawa: GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12301_PLK_HTML.htm, dostęp 30.12.2011.
 • Zasady opracowywania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 22–23 lutego 2012. Notatka na XXXI Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Białystok: GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 18.05.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5e94817a-0949-43ce-ba0a-6c87e4bcc72d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.