PL EN


2017 | 341 | 274-283
Article title

Powiązania pomiędzy modelem biznesowym a rachunkiem kosztów

Content
Title variants
EN
Business model and cost accounting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja wybranego przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego, a także ocena jego skuteczności i efektywności wymaga odpowiednich informacji pochodzących z systemu rachunkowości. Użyteczność rachunkowości jako źródła informacji na temat modelu biznesowego jest uwarunkowana doborem właściwych rozwiązań i narzędzi rachunkowości finansowej oraz zarządczej, tak aby model biznesu został odpowiednio odwzorowany w systemie informacyjnym oraz zaprezentowany w sprawozdawczości. Ważną częścią tego systemu jest rachunek kosztów, a informacje o kosztach będących efektem stosowanego modelu biznesu są jednym z elementów oceny, czy model funkcjonuje prawidłowo i czy nie wymaga modyfikacji. Na tej problematyce skupiono się w niniejszym artykule, przyjmując za jego cel analizę powiązań, jakie występują pomiędzy modelem biznesu oraz kosztami i ich rachunkiem. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych rozważań jest konieczność dostosowania zasad, metod i rozwiązań rachunku kosztów do wybranego przez przedsiębiorstwo modelu biznesu.
EN
We need the adequate information from the accounting system to effectively implement and evaluate a business model. The usefulness of accounting as a source of information about a business model is conditioned by the choice of appropriate accounting and financial management solutions and tools so that the business model is appropriately mapped into the information system and presented in the reporting. An important part of this system are cost information and a cost accounting. The costs that arise as a result of the business model are often the basis for assessing whether the model works properly. The aim of the article is to analyze the relationships between the business model and the costs and cost accounting.
Year
Volume
341
Pages
274-283
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Rachunkowości
References
 • AICPA, CIMA (2014), Globalne zasady rachunkowości zarządczej, http://www.cimaglobal.com/Documents/Our%20locations%20docs/Poland/GMAP_www.pdf (dostęp: 12.03.2017).
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] E. Walińska i in., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Brzóska J. (2009), Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 2.
 • EFRAG, ANC, FRC (2014), The Role of the Business Model in Financial Statements, https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRC,-EFRAG-and-ANC-Research-Paper-The-role-of-the.pdf (dostęp: 16.03.2017).
 • Gierusz J. (1996), Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gołębiowski T. i in. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Horowski W., Kononowicz Ł. (2000), Strategia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu procesami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 4.
 • IASB (2010), IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for Presentation, December.
 • Konieczna I. (2012), Rozwój koncepcji modelu biznesowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 116”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A. (2013), Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 289.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 66(122).
 • Nogalski B. (2009), Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne problemy, kierunki badań, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, seria „Zarządzanie”.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2013), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.
 • Pielaszek M., Świderska G.K., Krysik M. (2014), Model biznesu a polityka rachunkowości [w:] A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 201.
 • Rutowicz D.R. (2015), Wyzwania stojące przed rachunkowością zarządczą modeli biznesowych [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399.
 • Sołtys D. (red.) (1999), Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wierzbiński M. (2015), Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 398.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5f3bab47-4fc2-4c32-a2bc-a7209a8513ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.