PL EN


2015 | 8 | 189-206
Article title

Orędzia prezydenckie

Authors
Content
Title variants
EN
Addresses of the President
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konstytucja RP z 1997 roku przewiduje pośród licznych prerogatyw Prezydenta możliwość wygłaszania przez niego orędzi kierowanych do Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Nie jest to jednak instytucja obecna we wszystkich państwach demokratycznych. W pierwszej części autor przybliża regulacje prawne odnoszące się do tego uprawnienia w wybranych państwach: USA, Ukrainie, Francji i Irlandii, wskazując na pewne odmienności normujące instytucję orędziową. Następnie zostali omówieni adresaci wystąpień orędziowych. Warto bowiem zauważyć, że Zgromadzenie Narodowego może być adresatem tylko przy okazji zaprzysiężenia głowy państwa. Ponadto w Polsce utrwalił się zwyczaj występowania z orędziami do narodu. Kolejna część pracy dotyczy istoty orędzia. Poruszona została kwestia częstotliwości korzystania z tego uprawnienia, formy, obowiązku wysłuchania, charakteru prawnego orędzia i jego treści. Całość wieńczy zakończenie, w którym autor wskazuje, iż mimo braku władczego charakteru tego uprawnienia Prezydent może za jego pomocą skutecznie prowadzić politykę, eksponując i krytykując publicznie sprawy dla niego istotne i przekonując do swoich poglądów nie tylko parlamentarzystów, ale i obywateli.
EN
The Polish constitution from 1997 provides amongst numerous prerogatives for the President possibility of delivering directed addresses to the Seym by him, the Senate and the National Assembly. However it isn’t current institution in all democracies. In the first part the author is moving referring regulations closer to this entitlement in chosen states: showing the USA, Ukraine, France and Ireland to certain dissimilarities standardizing the address. Next the author discussed addressees of addresses. It is worthwhile because noticing, that Assembly National can be an addressee only while swearing the head of state in. Moreover in Poland a custom of appearing with addresses to the nation became established. The next section of the work considers nature of the address. An issue of frequency of exercising this entitlement, form, duty of hearing out, legal nature and their contents were addressed. The whole is crowned by the end, in which the author shows that in spite of the lack of lordly character of this entitlement the President can with its help effectively pursue the politics exhibiting and criticizing cases significant for him publicly and convincing not only members of parliament, but also citizens to his views.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-5ff5d66b-ad15-4b20-8862-ed5f1cb84064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.