Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 77-89

Article title

Mikroregion Biskupizna jako kulturowy produkt turystyczny

Content

Title variants

EN
Microregion Biskupizna as a cultural tourist product

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska składa się z wielu dużych i małych regionów, które mają długowieczną historię oraz bogate tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednym z nich jest mikroregion Biskupizna położony w województwie wielkopolskim. Przyciąga on uwagę swoją unikatowością, dzięki czemu został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Każdy wyjątkowy region folklorystyczny, a tym samym turystyczny jest zarządzany przez jednostki, które są odpowiedzialne za marketing terytorialny, a w szczególności za jeden z jego elementów, jakim jest promocja. Głównym celem artykułu jest identyfikacja wyróżników produktu turystycznego, jakim jest mikroregion folklorystyczny Biskupizna, oraz charakterystyka działań promocyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów promocji) realizowanych przez podmioty związane z mikroregionem w odniesieniu do tego produktu. Mikroregion Biskupizna charakteryzuje się m.in.: unikatowym strojem, tańcem, historią, kuchnią. Promocja mikroregionu jest skupiona głównie wokół wizualizacji oraz komunikacji z otoczeniem. Podstawą badań był tygodniowy pobyt autorów na Biskupiźnie, zebrane materiały oraz krytyczna analiza literatury przedmiotu.
EN
Poland is made up of many large and small regions, which contain a long history and rich traditions handed down from generation to generation. One of them is the Biskupizna located in the Wielkopolskie Voivodeship. It attracts attention with its uniqueness, thanks to which it was inscribed on the National List of Intangible Heritage of UNESCO. Each unique folklore and thus the tourist region are managed by units that are responsible for territorial marketing, and in particular for one of its elements, which is promotion. The main objective of the article is to identify the characteristics of the tourist product, which is the Biskupizna folklore microregion, and the characteristics of promotional activities (with particular emphasis on promotion instruments) carried out by entities related to the microregion in relation to this product. The Biskupizna Micro-region is characterized by the following features unique outfit, dancing, history, cuisine. The promotion of the microregion is mainly focused on visualisation and communication with the environment. The basis for the analysis was a one-week stay of the authors in microregion collected materials and a critical analysis of the literature on the subject.

Year

Volume

391

Pages

77-89

Physical description

Contributors

 • Koło Naukowe Turystyki „KoNTiki”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Zarządzania
 • Koło Naukowe Turystyki „KoNTiki”. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Zarządzania

References

 • Czornik M. (1998), Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, za: M. Florek (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Girard V. (1997), Uwagi ogólne i definicja marketingu terytorialnego [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, za: A. Szromnik (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jaska E., Jakubowska M. (2011), Promocja dziedzictwa kulturowego warunkiem rozwoju turystyki kulturowej [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 62-63.
 • Jędrysiak T. (2008), Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny − pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, za: A.E. Szczepanowski (2015), Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa.
 • Mokras-Grabowska J. (2013), Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej, „Turyzm”, nr 23/2, s. 47-52.
 • Polowczyk K. (2016), Biskupizna jako przykład wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju i promocji turystycznej regionu, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, część 2, s. 96-106.
 • Stelmach P. (2010), Znaczenie konkurencyjności w strategiach rozwoju mikroregionów turystycznych [w:] J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 328-329.
 • Szczepanowski A.E. (2015), Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa.
 • Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny − geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 36-41.
 • Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • [www 1] www.biskupizna.pl (dostęp: 31.12.2019).
 • [www 2] https://budynkowo.pl/news/najstarszy-drewniany-kosciol/ (dostęp: 29.12.2019).
 • [www 3] https://edd.nid.pl/wydarzenia/ix-festiwal-tradycji-i-folkloru-w-domachowie/ (dostęp: 25.01.2020).
 • [www 4] https://edd.nid.pl/wydarzenia/ix-festiwal-tradycji-i-folkloru-w-domachowie/ (dostęp: 25.01.2020).
 • [www 5] https://krobia.pl/Biskupizna_na_liscie_UNESCO_.html (dostęp: 29.12.2019).
 • [www 6] https://podroze.onet.pl/polska/wielkopolskie/biskupizna-unikatowy-polski-region-na-liscie-unesco/twrw94g.amp?fbclid=IwAR2nSkFxiv1MeZo_r1N6vYPOgXZ0dsE3TpLdMa6eI-8UWOv78XauzLMU4SM (dostęp: 29.12.2019).
 • [www 7] https://www.facebook.com/biskupianki.wpodrozy (dostęp: 25.01.2020).
 • [www 8] https://www.krobia.archpoznan.pl/biskupizna/ (dostęp: 29.12.2019).
 • [www 9] www.krobia.pl (dostęp: 20.01.2020).
 • [www 10] www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/wielkopolska/125-stroj-biskupianski (dostęp: 20.01.2020).
 • [www 11] http://siecnajciekawszychwsi.pl/23/domachowo.html (dostęp: 25.01.2020).
 • [www 12] http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Rowerem_po_Biskupiznie,4047.html (dostęp: 29.12.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-60cf6d09-4497-4170-a177-c1cd2adb1766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.