Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 56-71

Article title

Rynek pracy na Warmii i Mazurach - strategie i działania lokalne

Authors

Content

Title variants

EN
The labor market in Warmia and Mazury - strategies and local activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny rynek pracy ulega nieustannym przeobrażeniom, dyktując wciąż nowe trendy w zatrudnieniu. Aktualnie obowiązujące zapisy prawne zawarte w dokumentach strategicznych polityki społeczno-gospodarczej poświęcają szczególną uwagę problematyce zatrudnienia i rynku pracy. Jest to jeden z najważniejszy obszarów polityki społecznej, a jego działania skupiają się przede wszystkim na realizacji celów społecznych, z których najważniejszym jest przeciwdziałanie nierównościom w dostępie do zatrudnienia. Celem artykułu jest przedstawienie dokonujących się zmian w ostatnich latach na rynku pracy na Warmii i Mazurach, zaprezentowanie działań lokalnych w zakresie aktywizacji bezrobotnych i przeciwdziałaniu bezrobociu, jak również ukazanie dobrych praktyk w tej sferze.
EN
The contemporary labor market is being constantly transformed and keeps dictating new trends in employment. In the currently applicable legal provisions contained in the strategic documents of socio-economic policy special attention is paid to the issues of employment and the labor market. It is one of the most important social policy areas and its activities are focused mainly on social objectives, the most important of which is counteracting the inequalities in the access to employment. The goal of this article is to present the ongoing changes that have occurred recently in the labor market in Warmia and Mazury, to present local activities undertaken in order to activate the unemployed and combat unemployment, as well as to show good practices in this area.

Year

Volume

286

Pages

56-71

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

References

 • Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku (2015), Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Gorzelak G., Herbst M., Olechnicka A. (2009), Jak poprawić sytuację na "trudnym" rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(23).
 • Kryńska E. (2009), Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Raport nr I z realizacji strategii zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko mazurskim do 2020 roku. Stan na koniec 2009 roku, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2015 rok (2015), Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Regulski A., Zawistowski J. (2011), Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno- -gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Raport końcowy, IBS, Reytech, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. poz. 1145.
 • Rubacka E., Wojciechowska-Wachuła P. (2015), Barometr zawodów. Raport podsumowujący badanie w województwie warmińsko-mazurskim, Wojewódzki Urząd Pracy, Kraków.
 • Rzeszutek J., Komar Z. (1999), Ekonomiczno-społeczne skutki przekształceń własnościowych obszarów wiejskich Warmii i Mazur [w:] E. Niedzielski (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenach wiejskich w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku (2011), Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 roku (2013), Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego (2002), Urząd Marszałkowski, Olsztyn.
 • Strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku (2015), Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Tarkowska E. (2006), Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy, "Polityka Społeczna", nr 11/12.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Waldziński D., Śledź D. (2009.), Raport końcowy. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego (w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą), GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu - Instytut Badań i Analiz, Olsztyn.
 • Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2010 (2015), Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • [www 1] http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/prognoza-zatrudnienia-wyniki?form_ przekroj%5Bdata%5D%5B%5D=28&form_przekroj%5Btype%5D=show&form_ przekroj%5Bcurrent_button_id%5D=forecast_province&scenario%5Bscenariusz _makro%5D=pos&scenario%5Bscenariusz_zawodowy%5D=pos&form_grupa_za wodowa%5Bdata%5D%5B0%5D%5Bwielkie_grupy_zawodowe%5D=&form_gru pa_zawodowa%5Bdata%5D%5B1%5D%5Bduze_grupy_zawodowe%5D=&form_ grupa_zawodowa%5Bdata%5D%5B2%5D%5Bsrednie_grupy_zawodowe%5D=& form_grupa_zawodowa%5Btype%5D=show&form_grupa_zawodowa%5Bcurrent_ button_id%5D=forecast_profession (dostęp: 20.09.2016).
 • [www 2] http://olsztyn.stat.gov.pl (dostęp: 29.11.2015).
 • [www 3] http://stat.gov.pl/aktualnosci/3,strona.html (dostęp: 10.12.2015).
 • [www 4] http://www.rynekpracy.pl/wskazniki_woj.php?w=16&warminsko-mazurskie (dostęp: 4.12.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-6124989c-7918-453f-895d-8973dc1ca195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.