Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 1(454) | 26-31

Article title

SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PERCEPCJA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Academic Community Towards Disabled People – Perceptions of Students with Disability

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań własnych stanowiących przedmiot artykułu jest analiza jakości społecznych ustosunkowań, obejmujących wymienione grupy osób, ocenianych w perspektywie samych studentów niepełnosprawnych. Podstawą koncepcyjną realizowanego celu jest zjawisko stygmatyzacji, rozumianej w perspektywie interakcyjnej, z dokonywanym w jej obrębie rozróżnieniem na stygmatyzację odczuwaną (felt stigma) i postrzeganą wobec innych niepełnosprawnych (enacted stigma). Ich rozróżnienie ma swoje uzasadnienie w dotychczas realizowanych badaniach oraz ich wynikach obrazujących zróżnicowane konsekwencje działania obu z nich dla psychospołecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W badaniach własnych przeprowadzonych z udziałem studentów z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności zastosowano kwestionariusze własnej konstrukcji, pozwalające określić stopień postrzeganych zachowań i reakcji wobec osób niepełnosprawnych oraz wobec siebie, jako osoby niepełnosprawnej, ponadto sprecyzować ich źródło. W przypadku osobistego odniesienia dokonywanych ocen stworzono możliwość sprawdzenia reakcji towarzyszących im, wzbudzanych u osoby badanej.
EN
The aim of the author’s research is an analysis of the quality of social attitudes among the groups listed above, assessed from the perspective of the disabled students themselves. The basic concept for the realization of the aim is the phenomenon of stigma, seen in it interactive perspective with the distinction between felt stigma and enacted stigma. This distinction is justified by the research conducted so far and its results which show diversified consequences of both types of stigma for the psychosocial functioning of disabled individuals. In the author’s research conducted with students with different degrees of disability, questionnaires created by the author were used which allows to determine the level of perceived behaviour and reactions towards disabled individuals and one’s own self (as a disabled individual), and also to determine their source. The questionnaire about personal experiences related to disability also allows to obtain information about reactions and behaviours of the examined individual in relation to these experiences.

Year

Volume

39

Issue

Pages

26-31

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-618d450e-0612-49d4-ba47-b55ccbecba96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.