PL EN


2017 | 322 | 151-167
Article title

Wyniki ekonomiczne a atrakcyjność inwestycji w akcje spółek wypłacających dywidendę i nabywających akcje własne

Content
Title variants
EN
Economic results and attractiveness of investing in shares of the companies paying dividend and conducting buy-backs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zbadanie istnienia związku między formami transferu środków finansowych do właścicieli a atrakcyjnością inwestycji w akcje spółek sektora przemysłu elektromaszynowego. Osiągnięcie tak sformułowanego celu możliwe było w drodze empirycznej weryfikacji hipotezy badawczej stanowiącej, iż zróżnicowaniu form wypłat na rzecz akcjonariuszy towarzyszą znaczące różnice w kondycji finansowej spółek sektora przemysłu elektromaszynowego. Postawiona hipoteza badawcza zweryfikowana została pozytywnie. Spółki prowadzące politykę wypłat z wykorzystaniem odmiennych form transferu środków finansowych do właścicieli (tj. dywidendy i nabycia akcji własnych) różniły się istotnie pod względem sytuacji finansowej i cechowały się różną atrakcyjnością inwestycyjną.
EN
The aim of this paper is to investigate the existence of the relationship between the forms of funds transfer to the shareholders and the investment attractiveness in the shares of electromechanical industry sector companies. An achievement of the objective was possible to accomplish through empirical verification of research hypothesis stipulating that the diversity of payout forms is accompanied by significant differences in the financial condition of electromechanical industry sector companies. The research hypothesis was positively verified. The companies conducting the payout policy using various forms of payment (i.e. dividend and share buy-back) had significantly different financial condition and were characterized by different investment attractiveness.
Year
Volume
322
Pages
151-167
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Zakład Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
References
 • Billett M.T., Xue H. (2002), The Takeover Deterrent Effect of Open Market Share Repurchases, „The Journal of Finance”, Vol. LVII, No. 4.
 • Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout Policy in the 21st Century, „Journal of Financial Economics”, nr 77.
 • Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Campbell J.A., Beranek W. (1995), Stock Price Behavior on Ex-Dividend Dates, „Journal of Finance”, No. 10.
 • Chan K., Ikenberry D., Lee I. (2004), Economic Sources of Gain, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 39, No. 3.
 • Cwynar W. (2010), Quasi-beta Index: Multidimensional Comparative Analysis Application to Determine Risk Index for Stock Investments on the Warsaw Stock Exchange, „E-finanse”, nr 6.
 • Dittmar A.K. (2000), Why Do Firms Repurchase Stocks? „Journal of Business”, Vol. 73, No. 3.
 • Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duraj J. (1996), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • Esterbrook F. (1984), Two Agency – Cost Explanation of Dividends, „American Economic Review”, No. 74.
 • Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay? „Journal of Financial Economics”, No. 60.
 • Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gay G.D., Kale J.R., Noe T.H. (1991), Share Repurchase Mechanisms: A Comparative Analysis of Efficacy, Shareholder Wealth, and Corporate Control Effects, „Financial Management”, Vol. 20, No. 1.
 • Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Grullon G., Ikenberry D.L. (2000), What do we Know about Stock Repurchases, „Journal of Applied Corporate Finance”, No. 13.
 • Jensen G.R., Solberg D.P., Zorn T.S. (1992), Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies, „The Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 27, No. 2.
 • Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes, „The American Economic Review”, Vol. 46, No. 2.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pieloch A. (2013), Dywidenda niepieniężna jako narzędzie restrukturyzacji kapitałowej i właścicielskiej przedsiębiorstwa [w:] R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Pieloch-Babiarz A. (2016), Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie, Folia Oeconomica, w druku.
 • Rocznik Giełdowy (2013), GPW w Warszawie.
 • Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom. 1, StatSoft.
 • Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, „Przegląd Statystyczny”, nr 3.
 • Vafeas N. (1997), Determinants of the Choice between Alternative Share Repurchase Methods, „Journal of Accounting”, Vol. 12, No. 2.
 • Vermaelen T. (2005), Share Repurchases, „Foundations and Trends in Finance”, Vol. 1, No. 3.
 • Wiemer J., Diel S. (2008), Strategies for Share Buybacks, „Journal of Corporate Treasury Management”, No. 1.
 • [www 1] http://ir.notoria.pl/ (dostęp: 25.02.2016).
 • [www 2] https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (dostęp: 26.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-61bcddd6-e4fa-4068-b7f1-59feefe2c074
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.