PL EN


2016 | 268 | 43-53
Article title

Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – przegląd badań

Content
Title variants
EN
Business model in the organizations' reporting - a research paper
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Model biznesu jest niewątpliwie nowym zagadnieniem w badaniach naukowych w rachunkowości, ale obecnie cieszy się on już dużą popularnością i w ostatnich latach przyciąga coraz większą uwagę w odniesieniu zarówno do sprawozdawczości przedsiębiorstw o charakterze finansowym, jak i niefinansowym. „Model biznesowy” został wskazany przez IIRC jako jeden z głównych tematów dla przyszłego ukierunkowania sprawozdawczości organizacji i podstawowy (kluczowy) element treści raportowania zintegrowanego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów i opinii na temat ujawniania modelu biznesu (business model disclosure) w sprawozdawczości organizacji – finansowej i niefinansowej. W artykule wykorzystano wyniki studiów literaturowych, przytoczono wyniki badań autorów polskich i zagranicznych, dotyczące aspektów teoretycznych oraz praktycznych związanych z modelem biznesu. Metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury przedmiotu, analiza regulacji prawnych i analiza treści publikacji korporacyjnych.
EN
Business model is undoubtedly a new issue in the accounting research studies; however, it has already become extremely popular, attracting a growing attention in recent years, with regard to the corporate reporting, both financial and non-financial. The interest in the business model in the accounting literature and in the business practice has increased concurrently with the development of the discussion on the importance of non- -financial information in corporate reporting. “The Business Model” was indicated by the IIRC as one of the main themes for the future orientation of the reporting by organizations and the essential element of an integrated report contents. This article aims at a presentation of the views and opinions formed on the business model disclosure in the organization’s financial and non-financial reporting. The article uses the results of the literature studies, quoting the findings of the Polish and foreign researchers, referring to both theoretical and practical aspects associated with the business model.
Year
Volume
268
Pages
43-53
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Bagnoli C., Redigolo G. (2016), Business Model in IPO Prospectuses: Insights from Italian Innovation Companies, “Journal of Management & Governance”, Vol. 20, Iss. 2, s. 261-294.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model Biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Zarządzanie kosztami i dokonaniami”, nr 398.
 • Bini L., Dainelli F., Giunta F. (2016), Business Model Disclosure in the Strategic Report, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 17, Iss. 1.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M. (2001), Dostępując kod wartości, WIG-Press, Warszawa.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-Off Companies, “Industrial and Corporate Change”, Vol. 11(3).
 • Eccles R.G., Krzus M. (2014), The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality, Wiley.
 • Eccles R.G., Krzus M., Ribot S. (2015), Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015, “Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 27, No. 2.
 • EFRAG, ANC, FRC (2014), The Role of the Business Model in Financial Statements. Feedback Statement on Research Paper.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • FRC (2014), The UK Corporate Governance Code.
 • George G., Bock A.J. (2011), The Business Model in Practice and its Implications for Enterpreneurship Research, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 35, No. 1.
 • ICAEW (2010a), Business Models in Accounting: The Theory of the Firm and Financial Reporting. Information for Better Markets Initiative.
 • ICAEW (2010b), New Reporting Models for Business. Information for Better Markets Initiative.
 • IFAC (2009), International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Costing in Organizations.
 • IFRS (2010), Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation.
 • IIRC (2011), Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century.
 • IIRC (2013a), Business Model Background Paper for IR.
 • IIRC (2013b), IFRS Foundation, Memorandum of Understanding, 4 February.
 • IIRC (2013c), The International IR Framework.
 • Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa”, nr 388.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 82 (138).
 • Lai A., Melloni G., Stacchezzini R. (2013), Disclosing Business Model in the “Integrated Report”: Evidence From European Early Adopters, AIDEA Bicentenary Conference, Lecce, 19-21.09.2013.
 • Melloni G., Stacchezzini R., Lai A. (2016), The Tone of Business Model Disclosure: An Impression Management Analysis of the Integrated Reports, “Journal of Management & Governance”, Vol. 20, Iss. 2.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, „Zeszyty teoretyczne Rachunkowości”, tom 66 (122).
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2009), Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons.
 • Pielaszek M., Świderska G.K., Krysik M. (2014), Model biznesu a polityka rachunkowości, „Studia Ekonomiczne”, nr 201.
 • Sorrentino M., Samarra M. (2015), The Term “Business Model” in Financial Reporting: Does it Need a Proper Definition, “Open Journal of Accounting”, No. 4.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-620918bf-7a2d-48d6-a1a5-6214e88e012f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.