Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 383 | 7-19

Article title

Logistics in the light of the ageing population

Authors

Content

Title variants

PL
Logistyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this article is to highlight the problem of the ageing society that will be faced by the broadly defined logistics discipline. A systematic growth in the percentage of the elderly in the total population has been observed for many years. Numerous publications on population forecasts provide evidence for the shaping of the new demographic order on a global scale. This problem has been more and more frequently perceived not only as an economic and social threat but also as a development opportunity for those companies that will offer innovative solutions adjusted to the needs of the elderly. The ageing society also becomes a potential that should be noticed by enterprises providing logistics services as well. The article includes the literature studies in the areas of demography and grey power logistics. It presents the results of demographic forecasts. The article describes opportunities and threats associated with the trend of the ageing population. It also shows a senior-oriented policy in the EU and Poland. The paper introduces the issue of the grey power logistics as a megatrend in logistics and discusses logistics challenges in the light of the ageing society.
PL
Celem artykułu jest zaakcentowanie problemu starzejącego się społeczeństwa, z którym będzie musiała się zmierzyć szeroko rozumiana logistyka. Od wielu lat mówi się o systematycznym wzroście odsetka ludzi starszych w populacji. Publikowane liczne prognozy ludności świadczą bowiem o kształtowaniu się nowego porządku demograficznego świata. Coraz częściej problem ten postrzega się nie tylko jako zagrożenie ekonomiczne i społeczne, ale również jako szansę na rozwój firm, które zaproponują innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb ludzi starszych. Starzejące się społeczeństwo jest także potencjałem, który powinien zostać zauważony przez przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne. W artykule zaprezentowano wyniki prognoz demograficznych. Omówiono szanse i zagrożenia związane z trendem starzejącego się społeczeństwa oraz zwrócono uwagę na postawę Unii Europejskiej i polskiego rządu wobec analizowanego problemu. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienie grey power logistics jako megatrendu w logistyce oraz zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed logistyką wobec starzejącego się społeczeństwa.

Year

Volume

383

Pages

7-19

Physical description

Contributors

author
 • Bialystok University of Technology. Faculty of Engineering Management. International China and Central-Eastern Europe Institute of Logistics and Service Science

References

 • Antoszkiewicz J.D. (2014), Starzenie się społeczeństwa a zagadnienia edukacyjne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, pp. 9-20.
 • Bran F., Popescu M.L., Stanciu P. (2016), Perspectives of Silver Economy in European Union, “Review of International Comparative Management”, Vol. 17, No. 2, pp. 130-135.
 • Brandys J. (2015), Marketing skierowany do seniorów – uwarunkowania, perspektywy, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, nr 35, pp. 42-49.
 • Brdulak H. (2014), Megatrendy i ich wpływ na branżę TSL, „Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka”, nr 1.
 • Bujak A. (2016), Obszary (megatrendy) przekształceń współczesnej logistyki, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, vol. 17, nr 6, pp. 1257-1261.
 • Communication from the Commission to the European Parliament (2009), Dealing with the Impact of an Ageing Population in the EU (2009 Ageing Report), The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0180 (accessed: 5.05.2018).
 • Communication from the European Commission (2006), The Demographic Future of Europe – From Challenge to Opportunity, https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-pl (accessed: 5.5.2018).
 • European Commission (2005), Confronting Demographic Change: A New Solidarity Between the Generations, Green Paper, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/de85fcb2-298a-46fb-9d66-1bb3c8ea384b/language-en (accessed: 5.05.2018).
 • Golinowska S. (2011), „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, vol. 9, nr 1, pp. 76-85.
 • Klimczuk A., Tomczyk Ł. (2016), Inteligentne miasta przyjazne starzeniu – przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 34, pp. 79-97.
 • Lipowski M., Angowski M. (2017), Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(368), pp. 358-369.
 • Mering T. (2012), Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 18, pp. 39-50.
 • Meiners N.H., Seeberger B. (2010), Marketing to Senior Citizens: Challenges and Opportunities, “The Journal of Social, Political, and Economic Studies”, Vol. 35, No. 3, pp. 293-328.
 • New Waves of Growth. Unlocking Opportunity in the Multi-polar World (2011), Oxford Economics, http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Institute-High-Performance-New-Waves-of-Growth.pdf (accessed: 2.05.2018).
 • Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E. (2015), Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, „Ekonomia XXI Wieku”, nr 3(7), pp. 66-81.
 • Obia T., Ishmatovab D., Iwasakic N. (2013), Promoting ICT Innovations for the Ageing Population in Japan, “International Journal of Medical Informatics”, Vol. 82(4), pp. e47-e62.
 • Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Richert-Kaźmierska A., Grzesiak M. (2014), Wstęp [in:] A. Richert-Kaźmierska, M. Grzesiak (eds.), Postępujący proces starzenia się społeczeństwa – przyczyny, skutki, wyzwania, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, pp. 5-6.
 • Scharlach A. (2012), Creating Aging-Friendly Communities in the United States, “Ageing International”, Vol. 37, pp. 25-38.
 • Stefanov D.H., Bien Z., Bang W.-Ch. (2004), The Smart House for Older Persons and Persons with Physical Disabilities: Structure, Technology Arrangements, and Perspective, “Ieee Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering”, Vol. 12, No. 2, pp. 228-250.
 • Szukalski P. (2012), Trzy kolory. Co to takiego silver economy? „Polityka Społeczna”, nr 5-6, pp. 6-10.
 • Tinnilä M. (2012), A Classification of Service Facilities, Servicescapes and Service Factories, “International Journal of Services and Operations Management”, Vol. 11, No. 3, pp. 267-291.
 • Trafiałek E. (2003), Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Twaróg S. (2014), Miejsce i użyteczność logistyki w zarządzaniu szpitalami, „Logistyka”, nr 5, pp. 2114-2118.
 • Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, M.P. 2014, poz. 52, https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywnestarzenie/rzadowy-program-asos (accessed: 4.05.2018).
 • Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, M.P. 2014, poz. 118, https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020/ (accessed: 4.05.2018).
 • United Nations (2013), World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Working Paper No. ESA/P/WP.228, New York.
 • United Nations (2017), World Population Prospects: The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Working Paper No. ESA/P/WP.248, New York.
 • Zalega T. (2017), Wybrane alternatywne trendy konsumenckie a zachowania konsumenckie osób w wieku 65+, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(18), pp. 20-43.
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (accessed: 27.04.2018).
 • [www 2] https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/departament-politykisenioralnej/ (accessed: 27.04.2018).
 • [www 3] http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl _logistics_trend_radar_2016.pdf (accessed: 6.05.2018).
 • [www 4] http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf (accessed: 8.05.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-6253bb25-0817-4504-811b-b8bd3eeba060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.