PL EN


2016 | 274 | 16-25
Article title

O narracjach w rachunkowości, czyli jak zarządzać wrażeniem

Authors
Content
Title variants
EN
On accounting narratives or how to manage impression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest obserwacja, że komunikacja w rachunkowości staje się coraz bardziej narracyjna, co rodzi pytanie o przyczyny i możliwe skutki. Najpierw omówiono związki między językiem a rachunkowością. Relacje te przedstawiono w dwóch aspektach: z jednej strony rachunkowość jako język (biznesu), a z drugiej – język (naturalny) w rachunkowości. Następnie poddano analizie zjawisko rosnącego znaczenia języka i narracji w rachunkowości oraz zidentyfikowano siedem czynników rozwoju. Uznawszy, że narracje odgrywają coraz ważniejszą rolę w komunikacji w rachunkowości, przedstawiono sposoby wykorzystania narracji do kreowania obrazu jednostki i zarządzania wrażeniem. Na koniec sformułowano wnioski z przeprowadzonych rozważań i wskazano kierunki dalszych badań.
EN
Accounting communication has been becoming more and more narrative, which raises the question about the causes and consequences. Firstly, the relations between language and accounting are discussed. Two aspects of these relations are shown: accounting as a language (of business), and (natural) language in accounting. Then the phenomenon of the increasing importance of language and narratives in accounting is analysed, and seven factors of this development are identified. Considering that narratives play an increasingly important role in the accounting communication, methods of how to use narratives in image creation and impression management are presented. Finally, synthetic conclusions are made and possible directions for future research are indicated.
Year
Volume
274
Pages
16-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Beattie V. (2014), Accounting Narratives and the Narrative Turn in Accounting Research: Issues, Theory, Methodology and a Research Framework, "The British Accounting Review", Vol. 46, No. 2.
 • Beattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004), A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes, "Accounting Forum", No. 28.
 • Brennan N.M., Merkl-Davies D.M. (2011), A Conceptual Framework of Impression Management: New Insights from Psychology, Sociology, and Critical Perspective, "Accounting and Business Research", Vol. 41, No. 5.
 • Brennan N.M., Merkl-Davies D.M. (2013), Accounting Narratives and Impression Management [w:] L. Jack, J. Davison, R. Craig (eds.), The Routledge Companion to Accounting Communication, Routledge, Londyn.
 • CIMA, AICPA (2014), Global Management Accounting Principles, Chartered Institute of Management Accountants.
 • IMA (2008), Statements on Management Accounting: Definition of Management Accounting, Institute of Management Accountants.
 • IASB (2010), International Accounting Standards Board.
 • Masztalerz M. (2011), Typologie paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 191.
 • Masztalerz M. (2012), O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 66.
 • Masztalerz M. (2013), Rachunkowość w świetle językoznawstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 71.
 • Masztalerz M. (2015), Komunikacja w rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-626d0f84-2c63-49ad-a045-0d941d7cc336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.